Välkommen till Mentalkommittén

Här kan du läsa om planerade testtillfällen ordnade av Hovawartklubben.


Mentalkommittén ansvarar under styrelsen för arbetet med att bevaka olika frågor som är hänförliga till mentalitet. Att bevaka utvecklingen av rasen i detta hänseende är en del av arbetet, att delta i utvecklingsarbetet inom SBK av mentalbeskrivningar, tester mm är en annan del.mh1

En hovawart brukar beskrivas som lojal, robust, livfull och med glimten i ögat. Hovawart är en erkänt mångsidig brukshund. Förutom att vara balanserad och välartad äger rasen skydds- och kamplust, självsäkerhet och hårdhet, balanserat temperament och ett mycket gott luktsinne. Det är en harmoniskt byggd brukshund, hängiven sin familj, vilket gör den till en framstående sällskaps-, vakt-skydds-, räddnings- och spårhund. För att leva upp till denna beskrivning krävs att hunden har rätt mentalitet. De mentala egenskaperna är därför en mycket viktig parameter i avelsarbetet. Det är inte bara uppfödarna som har glädje av att lära känna hundarnas mentalitet. Oavsett varför man har hund vill alla hundägare ha en nära och trygg relation med sin hund. Ett bra sätt att få det är att lära känna sin hunds mentalitet.

För att vi skall få kunskap mäts olika mentala egenskaper på olika sätt. De redskap som finns är i första hand Mentalbeskrivning (MH), Mentaltest (MT 2007 och 2017) och Mentalbeskrivning Valp (MV).

Mentalbeskrivning

MH beskriver hundens beteenden och ger en bra bild av din hund. MH beskriver de beteenden, som genom forskning visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras. För att uppnå de höga krav som SBK ställer på bruksrasernas avelsprogram finns det krav på att hundar (över 18 månaders ålder) har genomgått MH om man t ex vill tävla bruksprov, genomföra tjänstehundsutbildning eller bedriva avel. MH har genomgått omfattande undersökningar i flera omgångar av forskare, vilket resulterat i en unik sammanställning över beskrivna hundar. Dessa utgör ett bra underlag när rasklubbarna utvärderar sitt avelsarbete.

I SBKs broschyr om MH, som finns här på sidan kan Du läsa mer om MH och där finns också en beskrivning av hur ett MH går till.mh3

Mentaltest

Mentaltest kräver att hunden först har genomgått ett MH. Att göra ett mentaltest ger ägaren ytterligare ökad kunskap om hundens beteenden och egenskaper och uppfödarna ett underlag för det fortsatta avelsarbetet.

Från och med 1 januari 2017 finns två olika mentaltester inom SBK och från och med 2023 är det bara MT2017 som gäller, där godkänt resultat registreras av SKK och ger titeln KORAD.

Det ena är enligt det regelverk som godkänts av Svenska Kennelklubben. Detta är samma regler som gällt sedan 2007 och benämns MT2007. Resultaten från MT2007 registreras av Svenska kennelklubben i Hunddata.

Det andra är SBKs "nyagamla" MT - MT2017.

MT2007 och MT2017 är samma test med samma moment, men bedömningen är olika. I MT2017 har man backat något tillbaka mot de bedömningar man hade innan 2007.

SBKs mentaltest härstammar från Statens Hundskola i Sollefteå där mentaltestet utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar. SBKs första mentaltest blev verklighet 1972 och behölls med samma upplägg fram till 2007 då SBK hade utvecklat ett nytt MT som vi nu kallar för MT2007.

Under 2015 började SBK revidera MT2007 för att åter lägga större tyngd vid trygghetsdelarna i våra hundar; socialitet och nerver. MT2017 bygger på en sammanvägning av MT2007 och det MT som gällde före 2007.

mt5

MT2017 arrangeras i första hand för hundar av brukshundsras, som är mellan 18 och 48 månader. Hundar som tidigare har deltagit i MT2007 (oavsett resultat) och hundar äldre än 48 månader har dock möjlighet att göra MT2017 i mån av plats. Mentaltesten dokumenterar hundens förtjänster och brister på egenskapsnivå vilka är; socialitet, social- samt jaktkamplust, temperament, aggression med försvarslust, nerver, minnesbilder samt drivkraften. Testet beskriver även skottfastheten. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. Godkänd nivå är 100 poäng. Resultaten registreras inte av Svenska Kennelklubben, utan redovisas på SBKs hemsida.

Ägarna till hundar som får godkänt resultat på MT2017 erhåller ett diplom direkt på plats av arrangören. På diplomet kan man även fylla i om hunden har godkänt resultat vid exteriörbeskrivning.

För att delta i mentaltest 2007 måste hunden vara mellan 18 och 48 månader. Mentaltesten innehåller delar som bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. MT2007 är uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda för att ge godkänt. Resultaten från MT2007 registreras i SKKs Hunddata. Korning är ett sätt att kontrollera statusen för brukshundar. Korning är endast möjligt att genomföra för hundar av brukshundsras. I titeln korning ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för bedömning av exteriören. Hundar som blir godkända i både mentaldel och exteriördel erhåller den titeln korad.mt7

MT2017 gäller ännu inte som del i titeln korad som registreras i Svenska Kennelklubbens Hunddata. För dessa hundar fylls resultatet in i diplomet om godkänt MT 2017.

Under exteriörbeskrivningar görs en noggrann och detaljerad genomgång av hunden. Individen mäts på flera olika sätt och brister, förtjänster och avvikelser från rasstandarden noteras. Hundens exteriör redovisas i ett protokoll som är gemensamt för alla brukshundraser. Hovawartklubben har tre auktoriserade exteriörbeskrivare.

Mentalbeskrivning Valp

Syftet med att beskriva valpar är att på sikt få ett underlag, som kan utvärderas och vara ett komplement till MH. Mentalbeskrivning valp är också tänkt att vara en hjälp för uppfödaren vid val av lämpliga valpköpare.

Mentalbeskrivning valp görs hos uppfödaren när valparna är 7-9 veckor gamla och ger en beskrivning av valpens beteende i specifika situationer. Beskrivningen utförs av en särskild valpbeskrivare i ett isolerat utrymme där valpen inte varit tidigare eller i en inhägnad utomhus. Hovawartklubben har flera auktoriserade valpbeskrivare.

I SBKs broschyr om MV, som finns här på sidan kan Du läsa mer om MV och där finns också en beskrivning av hur ett MV går till.

Läs mer om mentalbeskrivning (MH)

Läs mer om mentalbeskrivning valp (MV)