Internationella Hovawart Federation (IHF)

Internationella Hovawart Federationen (IHF) är en unik organisation i hundvärlden där samtliga medlemsländer verkar för ett gemensamt mål inom rasen Hovawart. IHF består för närvarande av 15 medlemsländer i Europa och Nord Amerika, och det tillkommer ständigt nya medlemsländer. Bland annat finns det två faktorer som styr vårt mål att främja ursprunget inom rasen Hovawart nämligen:

  1. Vi delar det gemensamma målet att ha en enhetlig typ av Hovawart över hela världen, utan några landspecifika linjer.

  2. Vi delar också det primära målet att bevara Hovawart enligt Fédération Cynologique Internationale (FCI) rasstandard nr 190 i alla aspekter: hälsa, mentalitet, prestanda som en brukshund och utseende.

Vi verkar med andra ord för att noggrant och försiktigt upprätthålla arvet i denna ädla hund som nästan var utrotad för ca. hundra år sedan, och vår målsättning stödjer därmed såväl rasen Hovawart som deras ägare globalt. 

Internationella rasklubbar

IHF säkerställer att det finns en godkänd rasklubb i respektive land som kan erbjuda ett livslångt stöd till bland annat valpar som exporteras till nya ägare i utlandet, och de anslutna klubbarna välkomnar gärna nya medlemmar som väljer att gå med i gemenskapen. Utsedda representanter för de lokala rasklubbarna får på detta sätt möjlighet att kommunicera direkt med ägarna beträffande hälsa, mentalitet och hundträning. Avelsansvariga i medlemsländerna är behjälpliga i främjandet av hundens välbefinnande genom att erbjuda informationsutbyte med IHF och representanter i övriga medlemsländer. De lokala rasklubbarna erbjuder även stöd till Hovawartägare som inte är medlemmar i klubben. Sammanfattningsvis tillhandahåller IHF ett nätverk för kommunikation och informationsutbyte till gagn för hundens utveckling under hela livet, och servicen omfattar även hundägare, uppfödare och lokala rasklubbar i de olika länderna.

Avelsarbete

För att bevara integriteten inom aveln, upprätthåller IHF en databas över hälso- och bakgrundsinformation för mer än 90.000 Hovawart runt om i världen, och databasen inkluderar 5 generationer för varje hund. Ingående data ger möjlighet att identifiera parningsmöjligheter i syfte att stärka och förbättra rasen maximalt.

IHF ställer höga krav på medlemsländerna och dess godkända uppfödare eftersom etisk avel är lika viktig som hälsa, temperament, arbetsförmåga och utseende, och regelverket är t.o.m. strängare än vad FCI och de lokala kennelklubbarna föreskriver. Ett av många förfarande för att upprätthålla dessa normer är exempelvis att gränsöverskridande utbyte av avelshundar övervakas i syfte att förbättra avelsbasen genom att undvika s.k. “populär avelshund syndrom”.

Uppfödare

Vi säkerställer också att uppfödarna i de olika länderna håller hög kvalitet i sitt avelsarbete genom samordning av transparanta och jämförbara testresultat till hjälp för uppfödarna att bestämma individernas lämplighet för avel. Högsta möjliga hänsyn tas till samordning och omsorg, planering, födsel och tidig utveckling av varje kull. Efterlevnad av dessa åtgärder säkerställer den globala standarden för en väl uppfödd Hovawart under IHF paraplyn. Dessutom ger dessa åtgärder oss möjlighet att säkerställa bästa möjliga genpol med lägsta tänkbara inavelskoefficient.

Internationella Hovawart federationen funktion är bland annat att stödja godkända Hovawartuppfödare i medlemsländerna under ledning av respektive lands IHF representanter. Federationen har ett nära samarbete i nätverket av medlemsländer som stöder varandra. Det organiseras årliga möten där länderna utbyter erfarenheter, avelsdata, och annan information, samt planerar framtida strategier. Vidare utbytes information om hälsa, och samordnar åtgärder för att på bästa sätt förebygga sjukdomar. Dessutom skapas möjligheter för snabb kommunikation och samarbete mellan länderna via respektive ombud och funktioner i medlemsländerna.

Sist men inte minst sponsrar IHF sanktionerade ras specialutställningar i medlemsländerna där man kan uppnå titeln IHF Champion. Likaså arrangeras varje år Spår VM respektive Lydnads VM i något av medlemsländerna.