GDPR

Personuppgiftspolicy Svenska Hovawartklubben
Senast uppdaterad: 20 december 2018

1. Vi är måna om din personliga integritet

Svenska Hovawartklubben (SvHK) och Svenska Brukshundklubben (SBK) har ett gemensamt ansvar för all personlig information som du förser oss med. För oss är det viktigt att du känner dig trygg i dina kontakter med oss, och din personliga integritet är en viktig angelägenhet för oss. För att du fullt ut ska kunna utnyttja klubbens tjänster behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. I denna Personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter. Se även SBK Medlemsvillkorhttps://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/medlemsvillkor/ för ytterligare information.

2. Svenska Hovawartklubben är personuppgiftsansvarig

Svenska Hovawartklubben är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss vid inträde i klubben, vidare är SvHK ansvarig för de uppgifter du lämnar under hela din medlemstid i klubben. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679).

Som personuppgiftsansvarig tar SvHK ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss när du blir medlem i klubben.

Svenska Hovawartklubbens kontaktuppgifter är följande.page1image3751136

Svenska Hovawartklubben
c/o Lena Lövgren
Kärralundsgatan 22
416 56 Göteborg 

Ansvarig GDPR:
Fredrik Lövgren & Torsten Lundström

3. Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vidare sparar vi data om din/dina hundar i form av registreringsnummer, eventuella tävlingsresultat, sjukdomar och så vidare.

4. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Behandling med stöd av ditt samtycke

Genom att söka medlemskap i SvHK godkänner du och samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta klubben via mail:
GDPR@hovawartklubben.se. I sådant fall kommer SvHK inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda ändamål som du samtyckt till, men du avsäger dig då också rätten till medlemskap, utmärkelser, meritförteckningar och annan medlemshistorik.

Se vidare under avsnitt 8 nedan.

Behandling för att fullgöra våra åtaganden mot dig.

Dina personuppgifter används av SvHK för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad.

5. Hur använder vi dina uppgifter?

För att uppfylla de ändamål för vilket uppgifterna samlades in kan dina personuppgifter komma att registreras, innehas (lagras), användas och överföras till våra samarbetspartners eller underleverantörer till oss enligt vad som anges nedan.
Dina personuppgifter lagras primärt i Sverige och EES-området. Dina uppgifter lagras bara så länge som det krävs för att utföra våra tjänster (exempelvis skicka nyhetsbrev) eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

6. Till vem överför vi dina uppgifter?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra affärspartners som behandlar personuppgifter för Svenska Hovawartklubben räkning för de syften som beskrivs i den här personuppgiftspolicyn och som därigenom kan komma att ha tillfällig tillgång till personuppgifter. Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen sker enligt Svenska Hovawartklubben instruktioner. Vi kräver vidare att våra affärspartners använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda och radera dina personuppgifter inom rimlig tid när de fullgjort sitt uppdrag.

För att kunna upprätthålla en hög servicegrad kommer uppgifterna att vidarebefordras till underleverantörer som anlitas av oss. Det innebär exempelvis att dina uppgifter lagras hos våra leverantörer av IT-tjänster och att tryckerier kan få dina adressuppgifter för utskrift av dina adressuppgifter vid postala utskick.

Utöver vad som anges ovan förmedlar/säljer/byter vi aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Svenska Hovawartklubben.

7. Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. Inom Svenska Hovawartklubben skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering. Vi har även rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten runt dina personuppgifter.

8. Rätten till dina personuppgifter

Rättelse, tillägg eller radering– Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns någon rättslig förpliktelse för Svenska Hovawartklubben att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.

Begränsning av behandling och dataportabilitet– Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina Personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.

Förfrågningar och klagomål – Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna Personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta oss GDPR@hovawartklubben.se

Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktigt för oss, och vi strävar alltid efter att skydda dina Personuppgifter på bästa möjliga sätt. Skulle vi ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen https://www.datainspektionen.se eller annan myndighet som kan fastställas i framtiden.