Årets IHF-möte (IHF = International Hovawart Federation) avhölls under veckoslutet
11-13 september i närheten av Pisa i Italien, och representanter för 15 medlemsländer var närvarande vid mötet. Även detta år medverkade representanter för tyska HZD (Hovawart Zuchtgemeinschaft Deutschland) vid mötet som gäster, och likaså representanter för HC (Hovawart Club e.V.) vilken är en tysk mindre rasklubb som varit verksamma i Nord Tyskland i ca 30 år.

Som alltid avhandlas frågor av mera ”allmän karaktär” under första mötesdagen, och dag 2 fokuserar på hälso- och avelsfrågor.
Nedan följer ett sammandrag av de frågeställningar som behandlades under de båda mötesdagarna.

Motion Nederländerna
I Holland finns nu 3 olika rasklubbar godkända av huvudorganisationen ”Raad van Beheer” vilket naturligtvis upplevs som ett problem i ett land med en så liten Hovawart population. Hovawart Club of Netherlands (HCN) som är den ursprungliga klubben och den som alltid deltagit vid IHF möten önskar med anledning av problematiken införa stärkta inträdeskrav utöver de som redan föreligger för nybildade klubbar/länder för att bli medlem i IHF.

Då det finns ett tidigare beslut i IHF: strategidokument om att tvärt om förenkla för nya organisationer/länder att bli medlem i IHF är detta inte helt enkelt.

Det tillsattes därför en arbetsgrupp bestående av Kirsten Wesche DE, Tapio Eerola FI och Elisabeth Kapsch AT för att se över denna fråga, och presentera ett förslag vid nästa möte.

Motion Belgien
Belgien önskar att vissa ”enklare” beslut kan avhandlas via mail under ett pågående verksamhetsår, och inte enbart under de årliga IHF möten. På detta sätt kan tid vid mötena avsättas för andra diskussioner. För att utvärdera vilka ”teman” som kan beslutas kring enligt motionen, uppdrogs till ovanstående arbetsgrupp att utarbeta ett förslag till nästa möte.

Motioner Österrike
1- Önskemål om utdelande av IHF reserv certifikat (samma system som för reserv Cacib) har åter tagits upp av Österrike, och denna gång på ett domarmöte i RZV. Man rekommenderades här att föra upp frågan inom IHF ytterligare en gång.

Efter diskussioner för- och emot beslutades med 11 röster mot 4 att nuvarande regler fortsatt gäller och att reserv certifikat inte kommer att utdelas.

2- Önskemål om att riktlinjerna för erhållande av IHF certifikat respektive IHF championat ses över och uppdateras. Idag kan enligt motionen vissa parametrar i regelverket upplevas otydligt, med risk för felaktig tolkning av regelverket.

Ny layout på Certifikat och Championat införs från januari 2016, och nya uppdaterade texter införs på certifikat och hemsida.

Det beslutade även att länderna med början 2016 ska rapportera vilka hundar som erhållit IHF certifikat efter varje enskild utställning på en särskilt framtagen blankett, vilken även ska undertecknas av aktuella domare.

3- Till följd av feltolkning av regelverket för certifikat har en hund tilldelats IHF certifikat vid en utställning i Österrike, utan att vara berättigad till detta. Frågan är dock löst och certifikatet har återkallats utan problem.

Denna motion handlade om att förtydliga vissa riktlinjer, men återkallades eftersom frågan redan blev utredd i motion nummer 2.

Ny medlemsorganisation
Efter 2 års medverkande vid IHF mötet som gäster har ansökan från HZD om tillfälligt medlemskap inkommit under året. Samtliga handlingar som krävs har presenterats.

Ansökan röstades igenom enhälligt.

Ny styrelsemedlem
Generalsekreterare Brigitte Eckert avtackades efter 14 års förtjänstfullt arbete inom IHF organisationen, och till ny sekreterare utses Susanne Hagmann från Österike. Susanne har varit aktiv inom rasen sedan 1996, är uppfödare av rasen sedan 2002 och är framgångsrik aktör inom Lydnads- och Bruksarbete.

”Fullt” IPO VM för Hovawart
Peter Thomé (president IHF & RZV) informerade om RZV:s arbete med det planerade IPO VM 2015 för Hovawart. Enbart 7 ekipage var anmälda trots förlängd anmälningstid, och förutom 4 Tyska ekipage kom 1 från Österrike, 1 från Tjeckien samt 1 från Sverige. Detta låga deltagarntal medförde att tävlingen tyvärr fick ställas in, dels för att så få tävlande inte ansågs vara tillräckligt för ett IPO VM, och dels för att huvudsponsorn drog sig ur till följd av att arrangemanget helt enkelt blev för litet.

RZV satsar dock på att genomföra tävlingen under 2016, och ber delegaterna att verka för att fler tävlande från utlandet anmäler sig.

IHF:s hemsida
Diskussion fördes kring ländernas ”utnyttjande” av möjligheterna kring IHF:s hemsida, och den relativt låga frekvensen av att publicera intressanta arrangemang.

Vissa menar att man är aktiva på sina lokala hemsidor och helt enkelt glömmer bort att publicera även på IHF sidan, och vissa anser att det helt enkelt är för krångligt och att man inte riktigt förstår tekniken.

Hemsidan har årligen ca 34, 000 besökare och ca 1,1 milj. sidvisningar och är därför ett mycket intressant media att nå ut i med sitt budskap kring rasen, och samtliga har naturligtvis en positiv inställning till detta.

För att underlätta för länderna bestämdes att Torsten Lundström (Sverige) tar rollen som ”redaktionell web master”, och man kan skicka sina bidrag till honom för publicering på hemsidan.

Vidare pågår översättning och uppdatering av den Engelska versionen av hemsidan med kompletta texter då en del information här är på Tyska idag, och likaså byte av domän för en snabbare hemsida med färre driftstörningar.

IHF Spår VM (IPO FH)
-Tjeckien informerar om Spår VM 2014 som genomfördes den 7-9 november i Horažďovice i södra Tjeckien. 13 ekipage från 6 länder deltog varav 1 ekipage från Sverige genom Carina Jonsson. Vann gjorde Ute Andric från Tyskland med Hiska vom Negro Lobo, tätt följd av (veteranen i sammanhanget) Miroslav Pospisil från Tjeckien med Cindy von Phillipsdorf.

  • Sverige informerade om Spår VM 2015 som egentligen skulle arrangerats i Frankrike men som fick övertas av Sverige eftersom det uppstått diverse problem hos den ursprunglige arrangören. Tyvärr gick det inte att få marker via försvaret som alltid varit behjälpliga tidigare, och anledningen var att man helt enkelt inte längre lånar ut marker till annat än militära ändamål. Trots idogt sökande av alternativa marker hos godsägare m.fl. lyckades man inte få de markarealer som krävs, och av denna anledning måste Spår VM tyvärr ställas in detta år.

Kommande Spår VM
2016              Frankrike
2017              Slovakien
2018              Italien

Kommande IHF Möte
2016              Tjeckien & Slovakien i ett samarrangemang då båda länderna firar 30-års jubileum i sina föreningar.
2017              Sverige
2018              Frankrike
2019              Holland & Belgien i ett samarrangemang
2020              Finland

Det föreslogs att Tyskland arrangerar mötet 2022 i ett samarrangemang mellan RZV & HZD då man firar 100 års jubileum inom Hovawartavel.

Statistik
Vid varje IHF-möte lämnar varje medlemsland statistik bland annat över vilka uppfödare som haft kullar och vilka hundar som erhållit IHF-cert vid utställningar.

Från Sverige presenterades i år följande statistik över antal kullar och för ögonlysning:

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Födda valpar 149 149 177 129 129 126 69
Antal kullar 23 23 24 16 19 17 12
Blonda 18 15 35 22 17 26 10
Svarta med tecken 113 116 102 80 96 89 42
Svarta 18 18 40 27 16 11 17

Ögonlysningar Sverige 2014-01-01 – 2015-09-01

S49325/2007 Swedehof’s Biarritz T 2007-06-27 2014-01-17 Öga UA
SE51609/2011 Bodiel Vom Löwenherz T 2011-06-06 2014-01-17 Öga UA
S66572/2005 Chefka’s Way To Go H 2005-10-24 2014-02-12 Öga UA
S34333/2009 Hässlehoffs Timon-Samoason H 2009-05-01 2014-03-26 Öga UA
S51242/2006 Mytologins Prisma I T 2006-07-30 2014-05-22 Öga UA
SE46390/2011 Elita Vom Scherpfer Häusel T 2011-05-11 2014-05-24 Öga UA
SE38853/2012 Siljanhof’s Elusive-Ero H 2012-05-11 2014-09-11 Öga UA
SE28524/2011 Helga Vom Julienhof T 2011-01-15 2014-12-09 Öga UA
S20946/2007 Lintrollets Ögonsten H 2007-02-10 2015-04-13 Öga UA
S34336/2009 Hässlehoffs Zazu-Samoadotter T 2009-05-01 2015-04-14 Öga UA
S34587/2006 Corallrevets Faramir H 2006-04-25 2015-07-03 Öga UA
SE27697/2013 Thilwhil’s Impa T 2013-03-29 2015-08-19 Öga UA

Liknande statistik finns från samtliga medlemsländer. Från några länder finns även medlemstidningar och annat informationsmaterial. Är du intresserad av någon speciell fråga är du välkommen att höra av dig för mer information.

Vid årets möte framkom att antalet kullar minskar i de flesta av länderna, medan det i vissa länder märks ett ökat intresse för rasen. I exempelvis Tyskland som har den största populationen har antalet kullar nu minskat för tredje året i rad.

Från Tyskland informerades om att man där ser ett behov av att exteriört beakta att hundarna har korrekta svansar. För tysk avel har man därför beslutat att om en hund inte har en helt korrekt svans ska den paras med en hund som har en korrekt svans.

En annan nyhet är att tyska hanar röntgade med B-höfter numera är godkända för av avel.

En utförlig redovisning om ett pågående projekt i Italien om Degenerativ Myelopati genomfördes av Professorerna med. vet. Gualtiero Gandini och Fabio Gentilini.

Även om man kommit en bra bit på vägen inom forskningen kan konstatetars att det fortfarande behövs mer kunskap om sjukdomen. Forskning pågår och förhoppningsvis kommer man snart att få ökad kunskap om denna allvarliga sjukdom.

För att kunna ställa diagnos måste andra sjukdomar som ger liknande symptom som DM kunna uteslutas. Flera olika metoder behöver därför användas för att kunna säkerställa diagnos. I Italien finns ett nytt test sedan i juni, men tester är fortfarande bara en del av en helhetsbedömning.

Mer information kommer att följa kontinuerligt.

IHF-Kommittén
Torsten Lundström och Helena Berlin

Visit Us On FacebookCheck Our Feed