International Hovawart Federation (IHF)

Kommitteer

Kommitteer

IHF

E-post

Torsten Lundström
Strandmarksvägen 59A
231 92 Trelleborg
Tel: 0410-33 47 67
E-post

Helena Berlin
Floenvägen 182
275 92 Sjöbo
Tel: 0416-15022
E-post

IHF – Internationale Hovawart Föderation

Author: master
Posted: October 2, 2017, 7:01 pm

Best in Show - (BOB) Quincebois Tulipwood by Pines, United Kingdom
Best of- opposite sex (BOS) - Hoffetrollets Crezpo, Sweden
Best Puppy - Thilwhil´s Kingston, Sweden
Best Junior - L-Written in the stars Del Mare D´Inverso, Netherlands
Best Intermediate - Lintrollets Luna, Sweden
Best Veteran - Pines Ankhet at Quincebois, United Kingdom

The post Official IHF Show 2017 in Smygehamn, Sweden appeared first on IHF - Internationale Hovawart Föderation.

Author: master
Posted: October 2, 2017, 6:37 pm

Registration period for official IHF dog show in Smygehamn, Sweden is extended. New deadline for registration is Friday, September 8, 2017

The post Registration period for official IHF dog show in Smygehamn, Sweden is extended. appeared first on IHF - Internationale Hovawart Föderation.

Author: master
Posted: September 3, 2017, 5:28 am

New deadline for registration is Friday, September 8, 2017
The show will be held in Smygehuk “the southern tip of Sweden” situated 15 km east of the town of Trelleborg, easy to reach via the Oresund Bridge or by ferries from Germany and Poland or via other routes.
Judge: Eva Preisinger, Germany

The post The Swedish Hovawart Club, South District, invites to CAC – IHF show on Sunday October 1, 2017. appeared first on IHF - Internationale Hovawart Föderation.

Author: master
Posted: June 21, 2017, 7:56 pm

The Swedish Hovawart Club is happy to invite you to the IHF World Championship in obedience, IHF Winner OB1 and IHF Winner OB2.
The competitions will be held in Smygehuk “the southern tip of Sweden” situated 15 km east of the town of Trelleborg, easy to reach via the Oresund Bridge or by ferries from Germany and Poland or via other routes.
IHF World Championship OB3

The post Invitation to IHF World Championship in Obedience on Saturday September 30, 2017 appeared first on IHF - Internationale Hovawart Föderation.

Author: master
Posted: June 21, 2017, 7:53 pm

The Swedish Hovawart Club is happy to invite you to the IHF World Championship in obedience, IHF Winner OB1 and IHF Winner OB2.
The competitions will be held in Smygehuk “the southern tip of Sweden” situated 15 km east of the town of Trelleborg, easy to reach via the Oresund Bridge or by ferries from Germany and Poland or via other routes.

The post IHF World Championship in Obedience 2017-09-30 appeared first on IHF - Internationale Hovawart Föderation.

Author: master
Posted: June 21, 2017, 1:03 pm

registration until June, 10. possible

The post Clubshow June 25th 2017 appeared first on IHF - Internationale Hovawart Föderation.

Author: DEURZV
Posted: June 1, 2017, 3:30 pm

logo-payoff-400

Internationella Hovawart Federation (IHF)

Internationella Hovawart Federationen (IHF) är en unik organisation i hundvärlden där samtliga medlemsländer verkar för ett gemensamt mål inom rasen Hovawart. IHF består för närvarande av 15 medlemsländer i Europa och Nord Amerika, och det tillkommer ständigt nya medlemsländer. Bland annat finns det två faktorer som styr vårt mål att främja ursprunget inom rasen Hovawart nämligen:

  1. Vi delar det gemensamma målet att ha en enhetlig typ av Hovawart över hela världen, utan några landspecifika linjer.
  2. Vi delar också det primära målet att bevara Hovawart enligt Fédération Cynologique Internationale (FCI) rasstandard nr 190 i alla aspekter: hälsa, mentalitet, prestanda som en brukshund och utseende.

Vi verkar med andra ord för att noggrant och försiktigt upprätthålla arvet i denna ädla hund som nästan var utrotad för ca. hundra år sedan, och vår målsättning stödjer därmed såväl rasen Hovawart som deras ägare globalt.

alhem_vom_pohlsee

Internationella rasklubbar

IHF säkerställer att det finns en godkänd rasklubb i respektive land som kan erbjuda ett livslångt stöd till bland annat valpar som exporteras till nya ägare i utlandet, och de anslutna klubbarna välkomnar gärna nya medlemmar som väljer att gå med i gemenskapen. Utsedda representanter för de lokala rasklubbarna får på detta sätt möjlighet att kommunicera direkt med ägarna beträffande hälsa, mentalitet och hundträning. Avelsansvariga i medlemsländerna är behjälpliga i främjandet av hundens välbefinnande genom att erbjuda informationsutbyte med IHF och representanter i övriga medlemsländer. De lokala rasklubbarna erbjuder även stöd till Hovawartägare som inte är medlemmar i klubben. Sammanfattningsvis tillhandahåller IHF ett nätverk för kommunikation och informationsutbyte till gagn för hundens utveckling under hela livet, och servicen omfattar även hundägare, uppfödare och lokala rasklubbar i de olika länderna.

Avelsarbete

För att bevara integriteten inom aveln, upprätthåller IHF en databas över hälso- och bakgrundsinformation för mer än 90.000 Hovawart runt om i världen, och databasen inkluderar 5 generationer för varje hund. Ingående data ger möjlighet att identifiera parningsmöjligheter i syfte att stärka och förbättra rasen maximalt.

IHF ställer höga krav på medlemsländerna och dess godkända uppfödare eftersom etisk avel är lika viktig som hälsa, temperament, arbetsförmåga och utseende, och regelverket är t.o.m. strängare än vad FCI och de lokala kennelklubbarna föreskriver. Ett av många förfarande för att upprätthålla dessa normer är exempelvis att gränsöverskridande utbyte av avelshundar övervakas i syfte att förbättra avelsbasen genom att undvika s.k. “populär avelshund syndrom”.

 IHF_Foto_hemsida

Uppfödare

Vi säkerställer också att uppfödarna i de olika länderna håller hög kvalitet i sitt avelsarbete genom samordning av transparanta och jämförbara testresultat till hjälp för uppfödarna att bestämma individernas lämplighet för avel. Högsta möjliga hänsyn tas till samordning och omsorg, planering, födsel och tidig utveckling av varje kull. Efterlevnad av dessa åtgärder säkerställer den globala standarden för en väl uppfödd Hovawart under IHF paraplyn. Dessutom ger dessa åtgärder oss möjlighet att säkerställa bästa möjliga genpol med lägsta tänkbara inavelskoefficient.

Internationella Hovawart federationen funktion är bland annat att stödja godkända Hovawartuppfödare i medlemsländerna under ledning av respektive lands IHF representanter. Federationen har ett nära samarbete i nätverket av medlemsländer som stöder varandra. Det organiseras årliga möten där länderna utbyter erfarenheter, avelsdata, och annan information, samt planerar framtida strategier. Vidare utbytes information om hälsa, och samordnar åtgärder för att på bästa sätt förebygga sjukdomar. Dessutom skapas möjligheter för snabb kommunikation och samarbete mellan länderna via respektive ombud och funktioner i medlemsländerna.

Sist men inte minst sponsrar IHF sanktionerade ras specialutställningar i medlemsländerna där man kan uppnå titeln IHF Champion. Likaså arrangeras varje år Spår VM respektive Lydnads VM i något av medlemsländerna.

Inbjudan till IHF:s Lydnads VM i Tjeckien

Den 10 september kommer IHF:s Lydnads VM gå av stapeln i Tjeckien. Sverige skickar 2 ekipage som sponsras med vardera 1000 kr var.
Vill du delta? Mejla då in 3 resultat från dina starter i Elitklass lydnad under 2016. De 2 som får åka och representera Sverige är de 2 som har det högsta snittpoängen på sina 3 resultat.

Vi vill ha din anmälan till tavling@hovawartklubben.se allra senast den 10/8.

Vid frågor om Mästerskapet så vänd er till Torsten Lundström
Mejl: hoffe2@telia.com
Mob: 0708-35 51 54

WC-IHF-OB-2016-en-1

REFERAT FRÅN IHF-MÖTET 2015

Årets IHF-möte (IHF = International Hovawart Federation) avhölls under veckoslutet
11-13 september i närheten av Pisa i Italien, och representanter för 15 medlemsländer var närvarande vid mötet. Även detta år medverkade representanter för tyska HZD (Hovawart Zuchtgemeinschaft Deutschland) vid mötet som gäster, och likaså representanter för HC (Hovawart Club e.V.) vilken är en tysk mindre rasklubb som varit verksamma i Nord Tyskland i ca 30 år.

Som alltid avhandlas frågor av mera ”allmän karaktär” under första mötesdagen, och dag 2 fokuserar på hälso- och avelsfrågor.
Nedan följer ett sammandrag av de frågeställningar som behandlades under de båda mötesdagarna.

Motion Nederländerna
I Holland finns nu 3 olika rasklubbar godkända av huvudorganisationen ”Raad van Beheer” vilket naturligtvis upplevs som ett problem i ett land med en så liten Hovawart population. Hovawart Club of Netherlands (HCN) som är den ursprungliga klubben och den som alltid deltagit vid IHF möten önskar med anledning av problematiken införa stärkta inträdeskrav utöver de som redan föreligger för nybildade klubbar/länder för att bli medlem i IHF.

Då det finns ett tidigare beslut i IHF: strategidokument om att tvärt om förenkla för nya organisationer/länder att bli medlem i IHF är detta inte helt enkelt.

Det tillsattes därför en arbetsgrupp bestående av Kirsten Wesche DE, Tapio Eerola FI och Elisabeth Kapsch AT för att se över denna fråga, och presentera ett förslag vid nästa möte.

Motion Belgien
Belgien önskar att vissa ”enklare” beslut kan avhandlas via mail under ett pågående verksamhetsår, och inte enbart under de årliga IHF möten. På detta sätt kan tid vid mötena avsättas för andra diskussioner. För att utvärdera vilka ”teman” som kan beslutas kring enligt motionen, uppdrogs till ovanstående arbetsgrupp att utarbeta ett förslag till nästa möte.

Motioner Österrike
1- Önskemål om utdelande av IHF reserv certifikat (samma system som för reserv Cacib) har åter tagits upp av Österrike, och denna gång på ett domarmöte i RZV. Man rekommenderades här att föra upp frågan inom IHF ytterligare en gång.

Efter diskussioner för- och emot beslutades med 11 röster mot 4 att nuvarande regler fortsatt gäller och att reserv certifikat inte kommer att utdelas.

2- Önskemål om att riktlinjerna för erhållande av IHF certifikat respektive IHF championat ses över och uppdateras. Idag kan enligt motionen vissa parametrar i regelverket upplevas otydligt, med risk för felaktig tolkning av regelverket.

Ny layout på Certifikat och Championat införs från januari 2016, och nya uppdaterade texter införs på certifikat och hemsida.

Det beslutade även att länderna med början 2016 ska rapportera vilka hundar som erhållit IHF certifikat efter varje enskild utställning på en särskilt framtagen blankett, vilken även ska undertecknas av aktuella domare.

3- Till följd av feltolkning av regelverket för certifikat har en hund tilldelats IHF certifikat vid en utställning i Österrike, utan att vara berättigad till detta. Frågan är dock löst och certifikatet har återkallats utan problem.

Denna motion handlade om att förtydliga vissa riktlinjer, men återkallades eftersom frågan redan blev utredd i motion nummer 2.

Ny medlemsorganisation
Efter 2 års medverkande vid IHF mötet som gäster har ansökan från HZD om tillfälligt medlemskap inkommit under året. Samtliga handlingar som krävs har presenterats.

Ansökan röstades igenom enhälligt.

Ny styrelsemedlem
Generalsekreterare Brigitte Eckert avtackades efter 14 års förtjänstfullt arbete inom IHF organisationen, och till ny sekreterare utses Susanne Hagmann från Österike. Susanne har varit aktiv inom rasen sedan 1996, är uppfödare av rasen sedan 2002 och är framgångsrik aktör inom Lydnads- och Bruksarbete.

”Fullt” IPO VM för Hovawart
Peter Thomé (president IHF & RZV) informerade om RZV:s arbete med det planerade IPO VM 2015 för Hovawart. Enbart 7 ekipage var anmälda trots förlängd anmälningstid, och förutom 4 Tyska ekipage kom 1 från Österrike, 1 från Tjeckien samt 1 från Sverige. Detta låga deltagarntal medförde att tävlingen tyvärr fick ställas in, dels för att så få tävlande inte ansågs vara tillräckligt för ett IPO VM, och dels för att huvudsponsorn drog sig ur till följd av att arrangemanget helt enkelt blev för litet.

RZV satsar dock på att genomföra tävlingen under 2016, och ber delegaterna att verka för att fler tävlande från utlandet anmäler sig.

IHF:s hemsida
Diskussion fördes kring ländernas ”utnyttjande” av möjligheterna kring IHF:s hemsida, och den relativt låga frekvensen av att publicera intressanta arrangemang.

Vissa menar att man är aktiva på sina lokala hemsidor och helt enkelt glömmer bort att publicera även på IHF sidan, och vissa anser att det helt enkelt är för krångligt och att man inte riktigt förstår tekniken.

Hemsidan har årligen ca 34, 000 besökare och ca 1,1 milj. sidvisningar och är därför ett mycket intressant media att nå ut i med sitt budskap kring rasen, och samtliga har naturligtvis en positiv inställning till detta.

För att underlätta för länderna bestämdes att Torsten Lundström (Sverige) tar rollen som ”redaktionell web master”, och man kan skicka sina bidrag till honom för publicering på hemsidan.

Vidare pågår översättning och uppdatering av den Engelska versionen av hemsidan med kompletta texter då en del information här är på Tyska idag, och likaså byte av domän för en snabbare hemsida med färre driftstörningar.

IHF Spår VM (IPO FH)
-Tjeckien informerar om Spår VM 2014 som genomfördes den 7-9 november i Horažďovice i södra Tjeckien. 13 ekipage från 6 länder deltog varav 1 ekipage från Sverige genom Carina Jonsson. Vann gjorde Ute Andric från Tyskland med Hiska vom Negro Lobo, tätt följd av (veteranen i sammanhanget) Miroslav Pospisil från Tjeckien med Cindy von Phillipsdorf.

  • Sverige informerade om Spår VM 2015 som egentligen skulle arrangerats i Frankrike men som fick övertas av Sverige eftersom det uppstått diverse problem hos den ursprunglige arrangören. Tyvärr gick det inte att få marker via försvaret som alltid varit behjälpliga tidigare, och anledningen var att man helt enkelt inte längre lånar ut marker till annat än militära ändamål. Trots idogt sökande av alternativa marker hos godsägare m.fl. lyckades man inte få de markarealer som krävs, och av denna anledning måste Spår VM tyvärr ställas in detta år.

Kommande Spår VM
2016              Frankrike
2017              Slovakien
2018              Italien

Kommande IHF Möte
2016              Tjeckien & Slovakien i ett samarrangemang då båda länderna firar 30-års jubileum i sina föreningar.
2017              Sverige
2018              Frankrike
2019              Holland & Belgien i ett samarrangemang
2020              Finland

Det föreslogs att Tyskland arrangerar mötet 2022 i ett samarrangemang mellan RZV & HZD då man firar 100 års jubileum inom Hovawartavel.

Statistik
Vid varje IHF-möte lämnar varje medlemsland statistik bland annat över vilka uppfödare som haft kullar och vilka hundar som erhållit IHF-cert vid utställningar.

Från Sverige presenterades i år följande statistik över antal kullar och för ögonlysning:

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Födda valpar 149 149 177 129 129 126 69
Antal kullar 23 23 24 16 19 17 12
Blonda 18 15 35 22 17 26 10
Svarta med tecken 113 116 102 80 96 89 42
Svarta 18 18 40 27 16 11 17

Ögonlysningar Sverige 2014-01-01 – 2015-09-01

S49325/2007 Swedehof’s Biarritz T 2007-06-27 2014-01-17 Öga UA
SE51609/2011 Bodiel Vom Löwenherz T 2011-06-06 2014-01-17 Öga UA
S66572/2005 Chefka’s Way To Go H 2005-10-24 2014-02-12 Öga UA
S34333/2009 Hässlehoffs Timon-Samoason H 2009-05-01 2014-03-26 Öga UA
S51242/2006 Mytologins Prisma I T 2006-07-30 2014-05-22 Öga UA
SE46390/2011 Elita Vom Scherpfer Häusel T 2011-05-11 2014-05-24 Öga UA
SE38853/2012 Siljanhof’s Elusive-Ero H 2012-05-11 2014-09-11 Öga UA
SE28524/2011 Helga Vom Julienhof T 2011-01-15 2014-12-09 Öga UA
S20946/2007 Lintrollets Ögonsten H 2007-02-10 2015-04-13 Öga UA
S34336/2009 Hässlehoffs Zazu-Samoadotter T 2009-05-01 2015-04-14 Öga UA
S34587/2006 Corallrevets Faramir H 2006-04-25 2015-07-03 Öga UA
SE27697/2013 Thilwhil’s Impa T 2013-03-29 2015-08-19 Öga UA

Liknande statistik finns från samtliga medlemsländer. Från några länder finns även medlemstidningar och annat informationsmaterial. Är du intresserad av någon speciell fråga är du välkommen att höra av dig för mer information.

Vid årets möte framkom att antalet kullar minskar i de flesta av länderna, medan det i vissa länder märks ett ökat intresse för rasen. I exempelvis Tyskland som har den största populationen har antalet kullar nu minskat för tredje året i rad.

Från Tyskland informerades om att man där ser ett behov av att exteriört beakta att hundarna har korrekta svansar. För tysk avel har man därför beslutat att om en hund inte har en helt korrekt svans ska den paras med en hund som har en korrekt svans.

En annan nyhet är att tyska hanar röntgade med B-höfter numera är godkända för av avel.

En utförlig redovisning om ett pågående projekt i Italien om Degenerativ Myelopati genomfördes av Professorerna med. vet. Gualtiero Gandini och Fabio Gentilini.

Även om man kommit en bra bit på vägen inom forskningen kan konstatetars att det fortfarande behövs mer kunskap om sjukdomen. Forskning pågår och förhoppningsvis kommer man snart att få ökad kunskap om denna allvarliga sjukdom.

För att kunna ställa diagnos måste andra sjukdomar som ger liknande symptom som DM kunna uteslutas. Flera olika metoder behöver därför användas för att kunna säkerställa diagnos. I Italien finns ett nytt test sedan i juni, men tester är fortfarande bara en del av en helhetsbedömning.

Mer information kommer att följa kontinuerligt.

IHF-Kommittén
Torsten Lundström och Helena Berlin

REFERAT FRÅN IHF-MÖTET 2014

Årets IHF-möte (IHF = International Hovawart Federation) avhölls under veckoslutet 5-7 september i Wiehl i Tyskland, och representanter för 15 medlemsländer var närvarande vid mötet. Även detta år medverkade representanter för tyska HZD (Hovawart Zuchtgemeinschaft Deutschland) vid mötet som gäster, och likaså representanter för HC (Hovawart Club e.V.) vilken är en tysk mindre rasklubb som varit verksamma i Nord Tyskland i 30 år. Båda gästerna uttalade ett stort intresse av att ingå i IHF i framtiden, vilket är glädjande med tanke på det stora antalet Hovawart inom framförallt HZD.  I samband med IHF-mötet arrangeras alltid IHF Lydnads VM, och vi kan glädja oss åt en hedrande silverplacering tack vare Susanne Ortmanns som tillsammans med Bergenhovs Edie endast var 10 poäng från segern.

20140906_135510

 

 

 

 

Som alltid avhandlas frågor av mera ”allmän karaktär” under första mötesdagen, och dag 2 fokuserar på hälso- och avelsfrågor.

Belgien

Problematiken i Belgien med att Hovawart bedöms var för sig i de tre olika färgställningarna vid nationella utställningar kvarstår, och upprepade försök att påverka Belgiska Kennelklubben från såväl IHF som Belgiska Hovawartklubben har hittills varit fruktlösa. RZV kommer nu i egenskap av rasens hemland att tillskriva FCI och begära att ett förtydligande införs i rasstandarden i form av ett tillägg ”De tre färgställningarna Svart/Blond/SMT skall bedömas samtidigt i respektive klass”. Detta är dock en lång process men arbetet har påbörjats. Det kan i sammanhanget konstateras att detta ”fenomen” förekommer även inom ett antal andra raser i flera olika länder. I Tjeckien gjordes ett försök av den lokala Kennelklubben att införa bedömning av Hovawart i de 3 olika färgställningarna, men detta stoppades framgångsrikt av rasklubben.

Nederländerna

I Nederländerna har under året bildats ytterligare 2 nya rasklubbar för Hovawart vilka nyligen godkänts av huvudorganisationen ”Raad van Beheer”, och enligt Hollands representanter vid mötet håller ytterligare 1 rasklubb på att bildas. Detta är naturligtvis en besvärlig situation i ett land med en så liten Hovawart population.

Fadderverksamhet

Arbetet med att knyta kontakter med länder som hittills valt att stå utanför IHF organisationen fortgår, och syftet är att försöka påverka dessa länder att ingå i gemenskapen och det internationella arbetet för rasen.  De flesta av de aktuella länderna har dock en väldigt liten Hovawart population, och har oftast ingen organiserad verksamhet vilket gör det svårt. Slovenien som har en relativt stor population är dock väldigt nära nu i sitt arbete att bilda en rasklubb, och kommer på sikt att ansöka om medlemskap i IHF.

IHF Hemsida

Diskussioner om IHF:s hemsida fördes, och man önskar att flera länder än vad som nu är fallet publicerar information om sina arrangemang. Det påtalades att den nya IHF logotypen fritt kan användas av IHF länderna för PR syften ex. vis till trycksaker och kläder.  Skötseln av hemsidan diskuterades likaså, och det kan konstateras att denna inte har uppdaterats rent funktionsmässigt under lång tid och publicering av material (som ligger utanför ländernas egen publiceringsmöjlighet) har varit bristfällig det senaste året. Frågan om byte av web master har varit uppe vid flera tillfällen under det gångna året.

”Redaktörens anmärkning” Efter mötet har det beslutats att web mastern för Svenska Hovawartklubbens hemsida Ulf Dehn tar över ansvaret för IHF:s hemsida från oktober 2014 vilket redan annonserats till medlemsländerna.

Statistik om speciella händelser inom aveln i medlemsländerna

– Danmark:  Redovisar 1 fall av DM (Degenerativ Myelopathie). Man har problem med att det finns väldigt få aktiva avelhanar för närvarande i Danmark.

– Finland: 170 valpar har fötts under 2014. För övrigt inget att speciellt att rapportera.

– Frankrike: Endast 1 av 10 parningar resulterade i en kull. För övrigt inget att rapportera.

– England: Fyra Hovawart importerade under 2014, och endast 2 födda kullar.

– Italien: Det finns ett 30-tal uppfödare i landet men man upplever problem till följd av att många avlar utanför klubben, och avkomman används sedan i fortsatt avel. Italienska Hovawartklubben har till följd av detta bett Kennelklubben att vidta åtgärder.

– Slovakien: Redovisar 136 födda valpar under året, och har för övrigt inget att raspportera.

– Tjeckien: Redovisar 49 födda kullar hittills under 2014.

– Österrike: Redovisar 79 födda valpar, och för övrigt inga speciella händelser att rapportera.

– Norge: 3 kullar hittills, och ytterliga 2 kullar väntas under året.

– Nord Amerika: Har än så länge en liten population Hovawart, men rasen är på frammarsch sakta men säkert. Redovisar 3 födda kullar med 18 valpar totalt.

– Sverige: Informerar om att det 2013 föddes 126 valpar, vilket är ungefär lika många som det bruka vara. Under 2014 har det fram till den 28 augusti dock bara fötts 42 valpar. Eftersom det är några kullar på gång kan förhoppningsvis det låga födelsetalet rätta till sig något.

– HC, Tyskland: Man upplever att Laryngeal Paralys förekommer oftare inom rasen nuförtiden, och anledningen till detta tror man beror på den ökande livslängden för rasen.

– HZD, Tyskland: Redovisar ca 350 födda valpar under året, och inga speciella problem förekommer inom rasklubben.

Föredrag av Dr. Ina Pfeiffer om forskningsprojekt Degenerativ Myleopati (DM)

Degenerativ Myleopati (DM) är en svår och allvarlig sjukdom som medför stora konsekvenser för drabbade hundar. Sjukdomen har en komplex nedärvning och det finns ett stort behov av mer kunskap. Fortsatta vetenskapliga studier är nödvändigt men även teknik och tester behöver utvecklas mer. Flera forskningsprojekt pågår, bland annat ett i italienska Bologna. Resultat därifrån kommer förmodligen att kunna presenteras i början av nästa år.

Kommande arrangemang

  • IHF Spår VM 2014: Tjeckien arrangerar årets tävling 7-9 september i Horažďovice ca 10 mil söder om Prag. Domarna kommer från Tjeckien respektive Slovakien, och 12 ekipage är anmälda.
  • IHF Spår VM 2015: Tävlingen arrangers av Sverige under september månad och förläggs till södra delarna med tanke på de goda transportmöjligheterna för tillresande från mellan Europa.
  • IHF Spår VM 2016: Tävlingen arrangeras av Frankrike
  • IHF IPO-WM 2015: Arrangeras av RZV i ”Kropp” i norra delen av Tyskland. Titeln IHF World Champion utdelas endast i klassen IPO 3, men även IPO 2 & 1 hundar kan anmälas. Mer information anslås på hemsidan efter hand.
  • IHF möte 2017: Kommer att arrangeras av Sverige under september månad.

Övrigt

Hur man ska få fler medlemmar men även medlemmar att stanna kvar i föreningarna är en gemensam fråga för alla länder. För importerade hundar är ägarna svåra att fånga upp eftersom inte alla hundar registreras om i det nya landet. Det är därför önskvärt att alla uppfödare vid export informerar valpköpare om andra länders Hovawartklubbar.

IHF Kommittén

IHF möte 2013

REFERAT FRÅN IHF-MÖTET 2013

Årets IHF-möte (IHF = International Hovawart Federation) avhölls under veckoslutet

6-8 september i Norge i samband med Norsk Hovawart Klubbs 30-års jubileum, och representanter för 11 medlemsländer var närvarande vid mötet.

I samband med IHF-mötet arrangeras alltid IHF Lydnads VM, och vi kan numera stoltsera med en svensk Lydnadsvärldsmästare i form av Rolf Johansson och hans hund Fidji som tog hem segern detta år.

Som alltid avhandlas frågor av mera ”allmän karaktär” under första mötesdagen,

och dag 2 fokuserar på hälso- och avelsfrågor.

Som informerades i referatet från IHF-mötet 2012 har organisationen under en längre period arbetat på att utforma framtida strategier inom IHF, i syfte att anpassa verksamheten till nuläge och just framtiden.

Det färdiga dokumentet presenterades och röstades enhälligt igenom, och innebörden i kort är följande:

– Det är inte aktuellt med någon ändring i rasstandarden i nuläget.

– Efter att enbart 1 rasklubb per land tillåtits att vara medlem i IHF kommer ytterligare klubbar fortsättningsvis ha möjlighet att ansöka om medlemskap. Detta får en påverkan bland annat i Tyskland som har flera erkända rasklubbar (HZD), och även i vissa andra länder.

Förutsättning är att den tillkommande klubben erkänts av FCI, uppfyller kraven i standard 190 för Hovawart, samt naturligtvis uppfyller de krav som gäller för medlemskap i IHF.

Syftet är tillvarata den goda kunskap som finns inom de tillkommande rasklubbarna till gagn för rasen.

– Arbetet med att värva nya medlemsländer fortsätter som tidigare.

– Samtliga medlemsländer förbinder sig att använda och hålla IHF:s internationella “on line” sjukdomsdatabas uppdaterad. Denna databas är en unik resurs eftersom all information om sjukdomar finns att hämta från 17 medlemsländer.

– Gränsöverskridande avel är enbart tillåten enligt fastställda bestämmelser inom IHF.

– Det är angeläget att medlemsländerna hjälps åt att sprida information om, och marknadsföra IHF organisationen och, därmed sin egen rasklubb, ex. vis genom information via sin klubbtidning och hemsida.

IHF Marketing team presenterade det material som hittills utarbetats.

Man har varit engagerade i utformningen av ett gemensamt marknadsföringsmaterial för IHF och de lokala medlemsländerna, genomfört en enkät bland medlemsländerna, skapat texter till hemsidan, varit delaktiga i framtagning av ny logotyp samt ny hemsida för IHF.

Adressen är: www.ihf.rzv-hovawart.com

Upprepade försök av IHF organisationen att försöka påverka Belgiska Kennelklubben att ändra nuvarande regelverk för CAC vid utställning har tyvärr varit fruktlösa hittills.

Det delas således fortfarande ut certifikat i rasens alla 3 färgställning vid nationella utställningar i Belgien, men arbetet med att få tillstånd en ändring fortsätter.

Motioner

Motion om enhetliga regler i länderna för att erhålla IHF certifikat beslutades enhälligt vilket innebär att samtliga vuxenklasser inklusive veteraner är berättigade att tävla om IHF cert, medan junior- och unghundsklass inte har rätt att tävla om IHF cert.

Motion om att införa ett IHF reserv certifikat liknande CACIB avslogs med motiveringen:

Att erhålla ett IHF certifikat är det största som kan uppnås vid utställning inom rasen eftersom certet enbart delas ut till BIR och BIM, och man ser en viss risk i att att det går “inflation” i IHF certifikat.

Motion om att återinföra kvalitetsband vid utställning istället för att som numera visa vilken kvalitetsgradering hunden erhållit med en skylt i samband med bedömningen.

Motionen avslogs med motiveringen att vi har ingen möjlighet att påverka de lokala kennelklubbarnas regelverk, men naturligtvis bestämmer vi själva vad som gäller vid egna rasutställningar för Hovawart.

 Arrangemang

Kommande IHF arrangemang är följande:

– IHF Spår VM 2013 i Österrike som är avklarat i skrivande stund.

– IHF Lydnads VM 2014 den 6 september i Wiehl, Tyskland

– IHF Spår VM 2014 i Tjeckien under hösten.

– IHF IPO VM 2015 i Tyskland som inkluderar Spår, Lydnad & Skydd.

– IHF Spår VM 2015 i Frankrike, alternativt Sverige.

Utförlig information om arrangemangen kommer att annonseras på hemsidan i god tid.

Nedan följer kort sammanfattning av specifika punkter som fördes fram vid mötet

Vissa länder har uppmärksammat en påtaglig ökning avseende tikar som går tomma vid parning, eller föder väldigt små kullar. Vid följande diskussion kring detta framförs olika teorier ex .vis att det kan vara svårt att avgöra exakt rätt tidpunkt för en parning etc., och frågan kommer att utredas mera ingående av vissa berörda länder.

Ett antal länder rapporterar att “balansen” i färgfördelningen inom rasen har förskjutits vilket alla anser är ett problem. Många anser att problematiken möjligen ligger i att SMT är den populäraste färgställningen bland valpköpare, och att uppfödningen i vissa fall möjligen därför styrs mot kombinationer som ger övervägande delen SMT.

I Tyskland har man infört tillfälliga restriktioner i aveln till följd av detta:

– Parning med 2 svarta individer är inte längre tillåtet.

– Vid parning blond + blond måste 1 av parterna härstamma från en parning med 2 SMT hundar.

Alla är överens om att verka för att aveln ökar på blonda Hovawart för att återfå balansen.

Sigrid Darting-Entenmann informerar om pågående forskningsprojekt kring Degenerativ Myelopathie. Man har ännu inga konkreta resultat och därmed lösning, men forskningen fortsätter och ett första resultat beräknas publiceras under hösten 2013.

IHF Kommittén

 

Svenska IHF Champions

Vad står IHF Championat för?

Att erhålla titeln IHF CHAMPION är väldigt prestigefullt i utställningssammanhang även om titeln i sig är en inofficiell titel, och det har endast delats ut uppskattningsvis 70 championat under de senaste 25 åren i hela Europa.

För att erhålla ett IHF Championat krävs att man erövrar 3 st. IHF Certifikat för minst två olika FCI rasspecialdomare, att hunden är höftledsröntgad med resultat minst A- eller B samt att hunden erhållit lägst betyget “Very good” i kvalitets bedömningen. Inga krav på bruksmeriter föreligger.

Samtliga klasser utom Valp, Junior- och Unghundsklass är berättigade att tävla om IHF Certifikat.

IHF Certifikat tilldelas bästa hane respektive tik som uppfyller ovanstående kriterier, vilket i praktiken innebär till BIR och BIM vid en specialutställning. Med andra ord i riktigt tuff konkurrens.

Varje IHF medlemsland har sanktion att arrangera 2 IHF utställningar per år där man kan tävla om IHF certifikatet, och information om dessa finns att hitta på hemsidan.

När din hund erhållit 3 st. IHF Certifikat skickas dessa till undertecknad tillsammans med intyg om höftledsröntgen, och jag sammanställer informationen och vidarebefordrar till IHF organisationen som därefter ställer ut championat och diplom.

Är din hund redan IHF Champion, men bilden saknas på hemsidan?

Skicka en högupplöst elektronisk bild till undertecknad så publiceras den.

Lycka till i kampen, och håll utkik efter IHF utställningarna i de olika länderna.

IHF / Torsten Lundström

 

Klicka på en bild, för att starta bildspel.

Elliegardens Black Gray.jpg

Elliegardens Black Gray

Elliegardens Black Harco.jpg

Elliegardens Black Harco

Elliegardens Black Hazel.jpg

Elliegardens Black Hazel

Elliegardens Blond Fhalco.jpg

Elliegardens Blond Fhalco

Hofwalines Dark Whilton.jpg

Hofwalines Dark Whilton

LadyLufs Zingo.JPG

Lady Lufs Zingo

Lintrollets Djingis Khan.jpg

Lintrollets Djingis Khan

Lintrollets Omar Sharif.jpg

Lintrollets Omar Sharif

Mytologins Bärsärk.jpg

Mytologins Bärsärk

Scandernas Svarta Aska.jpg

Scandernas Svarta Aska

 

IHF möte 2012

REFERAT FRÅN IHF-MÖTET 2012

Årets IHF-möte (IHF = International Hovawart Federation) avhölls under veckoslutet 13-15 oktober i Bisley, söder om London. Representanter för 14 länder var närvarande, och ytterligare 3 länder Italien, Ungern och Nord Amerika valdes in som fullvärdiga medlemmar i IHF detta år.

Som alltid avhandlas frågor av mera ”allmän karaktär” under första mötesdagen, och dag 2 fokuserar på hälso- och avelsfrågor.

Första dagens möte handlade till stor del om framtida strategier inom IHF, vilket var en mera konkret och detaljerad uppföljning av de diskussioner som påbörjades vid mötet 2011, och diskussionerna blev långa och kreativa.

Alla är överens om att IHF är en mycket värdefull och unik organisation vilken medger ett massivt utbyte av erfarenheter, avels- och sjukdomsdata samt annan relevant information mellan 17 medlemsländer, och genom att verka för att utöka antalet medlemsländer ytterligare blir informationsflödet ännu större, allt till gagn för rasen och en ökad avelsbas.

Även om antalet medlemsländer stadigt ökar väljer fortfarande vissa länder med relativt stor Hovawart population att stå utanför samarbetet, och ambitionen är att entusiasmera dessa länder att se en fördel med ett medlemskap i IHF. Under året har ett antal ”ambassadörer” från IHF haft kontakt med 9 icke medlemsländer i syfte att sprida goodwill kring IHF med ett relativt bra resultat, och dessa kontakter kommer att upprätthållas.

I syfte att skapa en ännu bättre goodwill och stärka IHF:s varumärke ytterligare tillsattes en arbetsgrupp ledd av Torsten L, bestående av delegater från Sverige, Canada, USA och Belgien.

Gruppen har i uppdrag att arbeta fram ett marknadsföringsmaterial för IHF organisationen, som också är användbart som ett gemensamt och enhetligt material för medlemsländerna.

Ambitionen för framtiden är hög, och målsättningen är att IHF skall upplevas som en kvalitetsstämpel för seriös Hovawart avel i Världen.

Nedan följer en kort sammanfattning av specifika punkter från vissa länder:

Belgien

Har fortfarande problem med att Kennelklubben delar ut CAC för rasens alla 3 färgställningar vid utställning, således 3 cert/kön vid varje utställning. IHF har tillskrivit FCI angående problematiken, och svaret härifrån är att FCI ansvarar för CACIB som alltid delas ut enligt FCI:s regler för rasen, således 1 CACIB/kön.

Landets lokala Kennelklubb ansvarar för CAC, och problemet ligger därmed här. IHF kommer att tillskriva Belgiska Kennelklubben och påtala problematiken.

Norge

Önskar införa genomfört MH med vissa särskilda krav i bedömningen istället för Korad som krav vid utlandsavel. Förslaget är i princip identiskt med Sveriges vilket antogs 2011, och godkändes enhälligt.

Sverige

Önskar diskutera hur de olika länderna ställer sig till insemination. Samtliga är överens om att med hänsyn till de långa avstånden ex. vis mellan syd- och nord Europa, bör man ha en flexibel syn. Mötets allmänna är att den tidigare regeln gäller, att om en tik genomfört en normal parning och födsel samt hane genomfört en normal parning bör insemination tillåtas.

Österrike

Föreslår att IHF certifikat fortsättningsvis bör delas ut även i form av ”reserv cert”.

Titeln IHF Champion erhålls efter 3 certifikat, men en IHF champion kan med dagens regler erhålla obegränsat antal certifikat. Med Österrikes förslag skulle därmed certet gå till den hund som erhåller reservcert i det fall vinnaren redan är IHF champion, således likställt med regelverket för CACIB.

Förslaget kommer att beredas och avhandlas vid nästa IHF möte.

Utlandsparning

Vid IHF mötet 2011 antogs regeln med max 3 parningar för hanhund vid utlandsavel, med en efterföljande utvärdering av avkomman före ev. ytterligare parning. Syftet var att undvika att vissa avelshanar används allt för frekvent. Regeln har ställt till en hel del problem, bl. a. till följd av att vissa hanar med god potential ”bokas upp” redan som unghundar, och är därmed ”låst” för ytterligare avel. När det sedan är dags för parning blir denna inte av pga. olika orsaker, och man missar i värsta fall att utnyttja en god nedärvare.

Rekommendationen är därför att återgå till de gamla reglerna med max 5 parningar, men att också kunna tillåta flera efter noggrann utvärdering och prövning.

Val av Vicepresidenter

Torsten Lundström (SE) och Sascha Bonde-Henriksen (DK) föreslogs och valdes enhälligt till Vicepresidenter för en tidsperiod av 4 år.

IHF Online Sjukdomsregister

Programmet är lanserat och många länder har lagt in komplett data. Dock återstår uppdatering av information från en del länder, och när denna är inlagd har medlemsländerna tillgång till en mycket omfattande information från samtliga IHF länder till gagn för avelsarbetet.

IHF:s nya fräscha hemsida är lanserad, och ett av syftena med denna är att varje land skall kunna administrera sin egen del inom en given ram för att på så sätt annonsera intressanta arrangemang.

Tyvärr tillåter inte tekniken detta, varför möjligheten till överflyttning till nytt Web hotell är under utredning.

IHF Spårhunds VM arrangeras 8 – 10 september 2013 i Österrike.

Planeringen är att Frankrike skall arrangera tävlingen 2014.

IPO VM för Hovawart kommer att arrangeras av Tyskland (RZV) under 2013, och vinnande ekipage direktkvalificerar till FCI IPO VM.

Mer information kommer att annonseras i tidningen och på hemsidan.

IHF Kommittén

IHF möte 2011

KORT SAMMANFATTNING AV  I H F – MÖTET  DEN  2 – 3 SEPTEMBER 2011.

Årets IHF-möte ägde rum i Skaerbaek, Danmark.

Dag 1 avhandlade diverse spörsmål inom de olika länderna, samt gemensamma arrangemang som Spår- och Lydnads VM.

Dag 2 ägnades som alltid åt avelsfrågor.

Sammantaget var det ett mycket positivt möte med huvudfokus på framtida mål och strategier för IHF.

IHF är en otroligt värdefull sammanslutning genom sitt utbyte av information och erfarenheter mellan samtliga medlemsländer.

Även om de flesta EU länderna är medlemmar i IHF är ett problem att vissa länder uteblir från en del av de årliga träffarna och inte heller lämnar uppgifter regelbundet om vad som sker inom landet. Vidare finns en del länder med ökande Hovawartpopulation som hittills valt att stå utanför IHF.

Det är naturligtvis till stor fördel för rasen om man kan bredda avelsbasen ytterligare genom ett samarbete med flera länder, och därför pågår ständigt ett “värvningsarbete” via IHF för att få med dessa länder.

Då många av medlemsländerna har fördjupade kontakter inom vissa aktuella länder fick delegaterna som gemensam uppgift att verka som ambassadörer för IHF genom att sprida IHF´s goodwill och därmed uppmuntra till ett bättre samarbete.

Ambitionen är att IHF ska bli en kvalitetsstämpel för seriös Hovawartavel i Världen, och ett arbete med att stärka “varumärket” IHF ytterligare kommer att påbörjas under året, (bl.a. med hjälp av representanter från Sverige), allt med syftet att bli en motpol till de uppfödare som vill producera Hovawartvalpar utan några krav på föräldradjuren.

Nedan följer en kort information om händelser i de olika länderna, samt information om de beslut som fattades.

POLEN: har stora problem till följd av att Polska Hovawartklubben blivit avstängd av deras Kennelklubb!

Detta till stor del pga av att dom inte hade insyn i alla beslut som Hovawartklubben arbetade med, men även till följd av att vissa uppfödare (vars avelsdjur inte uppfyllde kraven för utlandsavel) framfört klagomål till Kennelklubben. Nedläggning av klubben resulterade också i att Tyskland under en period stoppade all avel med polska hundar.

Ett intensivt arbete pågår för närvarande inom föreningen, och vi hoppas att Polen snart kan komma igen med en ”ny” Hovawartklubb.

BELGIEN: har problem med att deras kennelklubb delar upp rasen i 3 färgvarianter och kan därmed dela ut 6 cert på varje utställning.

Detta vill dom ha IHF´s stöd att ändra på.

ÖSTERRIKE: har en del kataraktfall och vill ha ÖGONSPEGLING SOM AVELSKRAV för utlandsavel. Efter diskussion antogs detta beslut enhälligt. Det fanns också ett tidigare IHF-beslut från 2003 på samma krav, men det är bara Finnland och Österrike som har efterlevt det. Naturligtvis måste en övergångsperiod tillåtas,  men om man fortsättningsvis är intresserad av att ha sin hund i utlandsavel så måste den således den vara ögonlyst.

SVERIGE: vill införa genomfört MH med vissa särskilda krav i bedömningen, istället för KORAD som krav för utlandsavel.

Beslutet antogs enhälligt.

För våra Svenska hundar gäller fortsättningsvis för utlandsavel förutom nuvarande hälsokrav, nedanstående mentalkrav: Genomfört MH, men hunden får INTE ha kryss i följande rutor:  1  i 1a, 1b,1c. 5  i 6b eller 6d.  1  i 7b.  5  i 7c. 5  i 8a. Ej heller 4 eller 5 i moment 10. Skott. Detta beslut gäller med omedelbar verkan.

TYSKLAND: rapporterade om ett unikt fall av Osteogenesis Imperfecta, som även kallas ”glass bone”. Alltså skelett som bryts lätt. Deras ZTP har ändrats. Dom upplevde att deras hundar var för passiva. Vilket inte den gamla testen visade riktigt. Därför har dom lagt till mer lek i 5 olika stationer. Numera samlar man in blodprov från alla valpar som registreras. Provet sparas för eventuella framtida behov av blodprovsanalyser.

ÖVRIGT

Fortfarande används en del avelshanar i vissa länder alltför frekvent, med många kullar som resultat. På mötet beslutades att en hanhund endast får användas 3 ggr till utlandsavel. Därefter ska avkommorna utvärderas, innan hanen eventuellt får användas ytterligare någon gång.

IHF:s nya databas för sjukdomsregistrering inom medlemsländerna är nu klar att använda, och all data är inlagd i realtid.

Varje land kommer fortsättningsvis att administrera sin “egen” data, och får också tillgång till en mycket omfattande information från övriga länder till gagn för avelsarbetet.

En del uppdateringsarbete återstår att göra för ländernas del, men inom några månader är allt klart.

IHF´s nya webbsida förevisades. Den generella informationen om IHF läggs in av web mastern, men varje land kommer därefter att administrera sin del av informationen.

Torsten rapporterade med ett fint bildspel om IHF SPÅR-VM för Hovawart 2010.

Kommande Spår VM

2011        Bergheim, Tyskland (ca 20 km väster om Köln) den 4/11 – 6/11

2012        Fyn, Danmark. 14/9 – 16/9.

2013        Österrike.

IHF Kommittén

 

Visit Us On FacebookCheck Our Feed