REFERAT FRÅN IHF-MÖTET 2013

Årets IHF-möte (IHF = International Hovawart Federation) avhölls under veckoslutet

6-8 september i Norge i samband med Norsk Hovawart Klubbs 30-års jubileum, och representanter för 11 medlemsländer var närvarande vid mötet.

I samband med IHF-mötet arrangeras alltid IHF Lydnads VM, och vi kan numera stoltsera med en svensk Lydnadsvärldsmästare i form av Rolf Johansson och hans hund Fidji som tog hem segern detta år.

Som alltid avhandlas frågor av mera ”allmän karaktär” under första mötesdagen,

och dag 2 fokuserar på hälso- och avelsfrågor.

Som informerades i referatet från IHF-mötet 2012 har organisationen under en längre period arbetat på att utforma framtida strategier inom IHF, i syfte att anpassa verksamheten till nuläge och just framtiden.

Det färdiga dokumentet presenterades och röstades enhälligt igenom, och innebörden i kort är följande:

– Det är inte aktuellt med någon ändring i rasstandarden i nuläget.

– Efter att enbart 1 rasklubb per land tillåtits att vara medlem i IHF kommer ytterligare klubbar fortsättningsvis ha möjlighet att ansöka om medlemskap. Detta får en påverkan bland annat i Tyskland som har flera erkända rasklubbar (HZD), och även i vissa andra länder.

Förutsättning är att den tillkommande klubben erkänts av FCI, uppfyller kraven i standard 190 för Hovawart, samt naturligtvis uppfyller de krav som gäller för medlemskap i IHF.

Syftet är tillvarata den goda kunskap som finns inom de tillkommande rasklubbarna till gagn för rasen.

– Arbetet med att värva nya medlemsländer fortsätter som tidigare.

– Samtliga medlemsländer förbinder sig att använda och hålla IHF:s internationella “on line” sjukdomsdatabas uppdaterad. Denna databas är en unik resurs eftersom all information om sjukdomar finns att hämta från 17 medlemsländer.

– Gränsöverskridande avel är enbart tillåten enligt fastställda bestämmelser inom IHF.

– Det är angeläget att medlemsländerna hjälps åt att sprida information om, och marknadsföra IHF organisationen och, därmed sin egen rasklubb, ex. vis genom information via sin klubbtidning och hemsida.

IHF Marketing team presenterade det material som hittills utarbetats.

Man har varit engagerade i utformningen av ett gemensamt marknadsföringsmaterial för IHF och de lokala medlemsländerna, genomfört en enkät bland medlemsländerna, skapat texter till hemsidan, varit delaktiga i framtagning av ny logotyp samt ny hemsida för IHF.

Adressen är: www.ihf.rzv-hovawart.com

Upprepade försök av IHF organisationen att försöka påverka Belgiska Kennelklubben att ändra nuvarande regelverk för CAC vid utställning har tyvärr varit fruktlösa hittills.

Det delas således fortfarande ut certifikat i rasens alla 3 färgställning vid nationella utställningar i Belgien, men arbetet med att få tillstånd en ändring fortsätter.

Motioner

Motion om enhetliga regler i länderna för att erhålla IHF certifikat beslutades enhälligt vilket innebär att samtliga vuxenklasser inklusive veteraner är berättigade att tävla om IHF cert, medan junior- och unghundsklass inte har rätt att tävla om IHF cert.

Motion om att införa ett IHF reserv certifikat liknande CACIB avslogs med motiveringen:

Att erhålla ett IHF certifikat är det största som kan uppnås vid utställning inom rasen eftersom certet enbart delas ut till BIR och BIM, och man ser en viss risk i att att det går “inflation” i IHF certifikat.

Motion om att återinföra kvalitetsband vid utställning istället för att som numera visa vilken kvalitetsgradering hunden erhållit med en skylt i samband med bedömningen.

Motionen avslogs med motiveringen att vi har ingen möjlighet att påverka de lokala kennelklubbarnas regelverk, men naturligtvis bestämmer vi själva vad som gäller vid egna rasutställningar för Hovawart.

 Arrangemang

Kommande IHF arrangemang är följande:

– IHF Spår VM 2013 i Österrike som är avklarat i skrivande stund.

– IHF Lydnads VM 2014 den 6 september i Wiehl, Tyskland

– IHF Spår VM 2014 i Tjeckien under hösten.

– IHF IPO VM 2015 i Tyskland som inkluderar Spår, Lydnad & Skydd.

– IHF Spår VM 2015 i Frankrike, alternativt Sverige.

Utförlig information om arrangemangen kommer att annonseras på hemsidan i god tid.

Nedan följer kort sammanfattning av specifika punkter som fördes fram vid mötet

Vissa länder har uppmärksammat en påtaglig ökning avseende tikar som går tomma vid parning, eller föder väldigt små kullar. Vid följande diskussion kring detta framförs olika teorier ex .vis att det kan vara svårt att avgöra exakt rätt tidpunkt för en parning etc., och frågan kommer att utredas mera ingående av vissa berörda länder.

Ett antal länder rapporterar att “balansen” i färgfördelningen inom rasen har förskjutits vilket alla anser är ett problem. Många anser att problematiken möjligen ligger i att SMT är den populäraste färgställningen bland valpköpare, och att uppfödningen i vissa fall möjligen därför styrs mot kombinationer som ger övervägande delen SMT.

I Tyskland har man infört tillfälliga restriktioner i aveln till följd av detta:

– Parning med 2 svarta individer är inte längre tillåtet.

– Vid parning blond + blond måste 1 av parterna härstamma från en parning med 2 SMT hundar.

Alla är överens om att verka för att aveln ökar på blonda Hovawart för att återfå balansen.

Sigrid Darting-Entenmann informerar om pågående forskningsprojekt kring Degenerativ Myelopathie. Man har ännu inga konkreta resultat och därmed lösning, men forskningen fortsätter och ett första resultat beräknas publiceras under hösten 2013.

IHF Kommittén

 

Visit Us On FacebookCheck Our Feed