REFERAT FRÅN IHF-MÖTET 2012

Årets IHF-möte (IHF = International Hovawart Federation) avhölls under veckoslutet 13-15 oktober i Bisley, söder om London. Representanter för 14 länder var närvarande, och ytterligare 3 länder Italien, Ungern och Nord Amerika valdes in som fullvärdiga medlemmar i IHF detta år.

Som alltid avhandlas frågor av mera ”allmän karaktär” under första mötesdagen, och dag 2 fokuserar på hälso- och avelsfrågor.

Första dagens möte handlade till stor del om framtida strategier inom IHF, vilket var en mera konkret och detaljerad uppföljning av de diskussioner som påbörjades vid mötet 2011, och diskussionerna blev långa och kreativa.

Alla är överens om att IHF är en mycket värdefull och unik organisation vilken medger ett massivt utbyte av erfarenheter, avels- och sjukdomsdata samt annan relevant information mellan 17 medlemsländer, och genom att verka för att utöka antalet medlemsländer ytterligare blir informationsflödet ännu större, allt till gagn för rasen och en ökad avelsbas.

Även om antalet medlemsländer stadigt ökar väljer fortfarande vissa länder med relativt stor Hovawart population att stå utanför samarbetet, och ambitionen är att entusiasmera dessa länder att se en fördel med ett medlemskap i IHF. Under året har ett antal ”ambassadörer” från IHF haft kontakt med 9 icke medlemsländer i syfte att sprida goodwill kring IHF med ett relativt bra resultat, och dessa kontakter kommer att upprätthållas.

I syfte att skapa en ännu bättre goodwill och stärka IHF:s varumärke ytterligare tillsattes en arbetsgrupp ledd av Torsten L, bestående av delegater från Sverige, Canada, USA och Belgien.

Gruppen har i uppdrag att arbeta fram ett marknadsföringsmaterial för IHF organisationen, som också är användbart som ett gemensamt och enhetligt material för medlemsländerna.

Ambitionen för framtiden är hög, och målsättningen är att IHF skall upplevas som en kvalitetsstämpel för seriös Hovawart avel i Världen.

Nedan följer en kort sammanfattning av specifika punkter från vissa länder:

Belgien

Har fortfarande problem med att Kennelklubben delar ut CAC för rasens alla 3 färgställningar vid utställning, således 3 cert/kön vid varje utställning. IHF har tillskrivit FCI angående problematiken, och svaret härifrån är att FCI ansvarar för CACIB som alltid delas ut enligt FCI:s regler för rasen, således 1 CACIB/kön.

Landets lokala Kennelklubb ansvarar för CAC, och problemet ligger därmed här. IHF kommer att tillskriva Belgiska Kennelklubben och påtala problematiken.

Norge

Önskar införa genomfört MH med vissa särskilda krav i bedömningen istället för Korad som krav vid utlandsavel. Förslaget är i princip identiskt med Sveriges vilket antogs 2011, och godkändes enhälligt.

Sverige

Önskar diskutera hur de olika länderna ställer sig till insemination. Samtliga är överens om att med hänsyn till de långa avstånden ex. vis mellan syd- och nord Europa, bör man ha en flexibel syn. Mötets allmänna är att den tidigare regeln gäller, att om en tik genomfört en normal parning och födsel samt hane genomfört en normal parning bör insemination tillåtas.

Österrike

Föreslår att IHF certifikat fortsättningsvis bör delas ut även i form av ”reserv cert”.

Titeln IHF Champion erhålls efter 3 certifikat, men en IHF champion kan med dagens regler erhålla obegränsat antal certifikat. Med Österrikes förslag skulle därmed certet gå till den hund som erhåller reservcert i det fall vinnaren redan är IHF champion, således likställt med regelverket för CACIB.

Förslaget kommer att beredas och avhandlas vid nästa IHF möte.

Utlandsparning

Vid IHF mötet 2011 antogs regeln med max 3 parningar för hanhund vid utlandsavel, med en efterföljande utvärdering av avkomman före ev. ytterligare parning. Syftet var att undvika att vissa avelshanar används allt för frekvent. Regeln har ställt till en hel del problem, bl. a. till följd av att vissa hanar med god potential ”bokas upp” redan som unghundar, och är därmed ”låst” för ytterligare avel. När det sedan är dags för parning blir denna inte av pga. olika orsaker, och man missar i värsta fall att utnyttja en god nedärvare.

Rekommendationen är därför att återgå till de gamla reglerna med max 5 parningar, men att också kunna tillåta flera efter noggrann utvärdering och prövning.

Val av Vicepresidenter

Torsten Lundström (SE) och Sascha Bonde-Henriksen (DK) föreslogs och valdes enhälligt till Vicepresidenter för en tidsperiod av 4 år.

IHF Online Sjukdomsregister

Programmet är lanserat och många länder har lagt in komplett data. Dock återstår uppdatering av information från en del länder, och när denna är inlagd har medlemsländerna tillgång till en mycket omfattande information från samtliga IHF länder till gagn för avelsarbetet.

IHF:s nya fräscha hemsida är lanserad, och ett av syftena med denna är att varje land skall kunna administrera sin egen del inom en given ram för att på så sätt annonsera intressanta arrangemang.

Tyvärr tillåter inte tekniken detta, varför möjligheten till överflyttning till nytt Web hotell är under utredning.

IHF Spårhunds VM arrangeras 8 – 10 september 2013 i Österrike.

Planeringen är att Frankrike skall arrangera tävlingen 2014.

IPO VM för Hovawart kommer att arrangeras av Tyskland (RZV) under 2013, och vinnande ekipage direktkvalificerar till FCI IPO VM.

Mer information kommer att annonseras i tidningen och på hemsidan.

IHF Kommittén

Visit Us On FacebookCheck Our Feed