IHF möte 2013

REFERAT FRÅN IHF-MÖTET 2013

Årets IHF-möte (IHF = International Hovawart Federation) avhölls under veckoslutet

6-8 september i Norge i samband med Norsk Hovawart Klubbs 30-års jubileum, och representanter för 11 medlemsländer var närvarande vid mötet.

I samband med IHF-mötet arrangeras alltid IHF Lydnads VM, och vi kan numera stoltsera med en svensk Lydnadsvärldsmästare i form av Rolf Johansson och hans hund Fidji som tog hem segern detta år.

Som alltid avhandlas frågor av mera ”allmän karaktär” under första mötesdagen,

och dag 2 fokuserar på hälso- och avelsfrågor.

Som informerades i referatet från IHF-mötet 2012 har organisationen under en längre period arbetat på att utforma framtida strategier inom IHF, i syfte att anpassa verksamheten till nuläge och just framtiden.

Det färdiga dokumentet presenterades och röstades enhälligt igenom, och innebörden i kort är följande:

– Det är inte aktuellt med någon ändring i rasstandarden i nuläget.

– Efter att enbart 1 rasklubb per land tillåtits att vara medlem i IHF kommer ytterligare klubbar fortsättningsvis ha möjlighet att ansöka om medlemskap. Detta får en påverkan bland annat i Tyskland som har flera erkända rasklubbar (HZD), och även i vissa andra länder.

Förutsättning är att den tillkommande klubben erkänts av FCI, uppfyller kraven i standard 190 för Hovawart, samt naturligtvis uppfyller de krav som gäller för medlemskap i IHF.

Syftet är tillvarata den goda kunskap som finns inom de tillkommande rasklubbarna till gagn för rasen.

– Arbetet med att värva nya medlemsländer fortsätter som tidigare.

– Samtliga medlemsländer förbinder sig att använda och hålla IHF:s internationella “on line” sjukdomsdatabas uppdaterad. Denna databas är en unik resurs eftersom all information om sjukdomar finns att hämta från 17 medlemsländer.

– Gränsöverskridande avel är enbart tillåten enligt fastställda bestämmelser inom IHF.

– Det är angeläget att medlemsländerna hjälps åt att sprida information om, och marknadsföra IHF organisationen och, därmed sin egen rasklubb, ex. vis genom information via sin klubbtidning och hemsida.

IHF Marketing team presenterade det material som hittills utarbetats.

Man har varit engagerade i utformningen av ett gemensamt marknadsföringsmaterial för IHF och de lokala medlemsländerna, genomfört en enkät bland medlemsländerna, skapat texter till hemsidan, varit delaktiga i framtagning av ny logotyp samt ny hemsida för IHF.

Adressen är: www.ihf.rzv-hovawart.com

Upprepade försök av IHF organisationen att försöka påverka Belgiska Kennelklubben att ändra nuvarande regelverk för CAC vid utställning har tyvärr varit fruktlösa hittills.

Det delas således fortfarande ut certifikat i rasens alla 3 färgställning vid nationella utställningar i Belgien, men arbetet med att få tillstånd en ändring fortsätter.

Motioner

Motion om enhetliga regler i länderna för att erhålla IHF certifikat beslutades enhälligt vilket innebär att samtliga vuxenklasser inklusive veteraner är berättigade att tävla om IHF cert, medan junior- och unghundsklass inte har rätt att tävla om IHF cert.

Motion om att införa ett IHF reserv certifikat liknande CACIB avslogs med motiveringen:

Att erhålla ett IHF certifikat är det största som kan uppnås vid utställning inom rasen eftersom certet enbart delas ut till BIR och BIM, och man ser en viss risk i att att det går “inflation” i IHF certifikat.

Motion om att återinföra kvalitetsband vid utställning istället för att som numera visa vilken kvalitetsgradering hunden erhållit med en skylt i samband med bedömningen.

Motionen avslogs med motiveringen att vi har ingen möjlighet att påverka de lokala kennelklubbarnas regelverk, men naturligtvis bestämmer vi själva vad som gäller vid egna rasutställningar för Hovawart.

 Arrangemang

Kommande IHF arrangemang är följande:

– IHF Spår VM 2013 i Österrike som är avklarat i skrivande stund.

– IHF Lydnads VM 2014 den 6 september i Wiehl, Tyskland

– IHF Spår VM 2014 i Tjeckien under hösten.

– IHF IPO VM 2015 i Tyskland som inkluderar Spår, Lydnad & Skydd.

– IHF Spår VM 2015 i Frankrike, alternativt Sverige.

Utförlig information om arrangemangen kommer att annonseras på hemsidan i god tid.

Nedan följer kort sammanfattning av specifika punkter som fördes fram vid mötet

Vissa länder har uppmärksammat en påtaglig ökning avseende tikar som går tomma vid parning, eller föder väldigt små kullar. Vid följande diskussion kring detta framförs olika teorier ex .vis att det kan vara svårt att avgöra exakt rätt tidpunkt för en parning etc., och frågan kommer att utredas mera ingående av vissa berörda länder.

Ett antal länder rapporterar att “balansen” i färgfördelningen inom rasen har förskjutits vilket alla anser är ett problem. Många anser att problematiken möjligen ligger i att SMT är den populäraste färgställningen bland valpköpare, och att uppfödningen i vissa fall möjligen därför styrs mot kombinationer som ger övervägande delen SMT.

I Tyskland har man infört tillfälliga restriktioner i aveln till följd av detta:

– Parning med 2 svarta individer är inte längre tillåtet.

– Vid parning blond + blond måste 1 av parterna härstamma från en parning med 2 SMT hundar.

Alla är överens om att verka för att aveln ökar på blonda Hovawart för att återfå balansen.

Sigrid Darting-Entenmann informerar om pågående forskningsprojekt kring Degenerativ Myelopathie. Man har ännu inga konkreta resultat och därmed lösning, men forskningen fortsätter och ett första resultat beräknas publiceras under hösten 2013.

IHF Kommittén

 

Svenska IHF Champions

Vad står IHF Championat för?

Att erhålla titeln IHF CHAMPION är väldigt prestigefullt i utställningssammanhang även om titeln i sig är en inofficiell titel, och det har endast delats ut uppskattningsvis 70 championat under de senaste 25 åren i hela Europa.

För att erhålla ett IHF Championat krävs att man erövrar 3 st. IHF Certifikat för minst två olika FCI rasspecialdomare, att hunden är höftledsröntgad med resultat minst A- eller B samt att hunden erhållit lägst betyget “Very good” i kvalitets bedömningen. Inga krav på bruksmeriter föreligger.

Samtliga klasser utom Valp, Junior- och Unghundsklass är berättigade att tävla om IHF Certifikat.

IHF Certifikat tilldelas bästa hane respektive tik som uppfyller ovanstående kriterier, vilket i praktiken innebär till BIR och BIM vid en specialutställning. Med andra ord i riktigt tuff konkurrens.

Varje IHF medlemsland har sanktion att arrangera 2 IHF utställningar per år där man kan tävla om IHF certifikatet, och information om dessa finns att hitta på hemsidan.

När din hund erhållit 3 st. IHF Certifikat skickas dessa till undertecknad tillsammans med intyg om höftledsröntgen, och jag sammanställer informationen och vidarebefordrar till IHF organisationen som därefter ställer ut championat och diplom.

Är din hund redan IHF Champion, men bilden saknas på hemsidan?

Skicka en högupplöst elektronisk bild till undertecknad så publiceras den.

Lycka till i kampen, och håll utkik efter IHF utställningarna i de olika länderna.

IHF / Torsten Lundström

 

Klicka på en bild, för att starta bildspel.

Elliegardens Black Gray.jpg

Elliegardens Black Gray

Elliegardens Black Harco.jpg

Elliegardens Black Harco

Elliegardens Black Hazel.jpg

Elliegardens Black Hazel

Elliegardens Blond Fhalco.jpg

Elliegardens Blond Fhalco

Hofwalines Dark Whilton.jpg

Hofwalines Dark Whilton

LadyLufs Zingo.JPG

Lady Lufs Zingo

Lintrollets Djingis Khan.jpg

Lintrollets Djingis Khan

Lintrollets Omar Sharif.jpg

Lintrollets Omar Sharif

Mytologins Bärsärk.jpg

Mytologins Bärsärk

Scandernas Svarta Aska.jpg

Scandernas Svarta Aska

 

IHF möte 2012

REFERAT FRÅN IHF-MÖTET 2012

Årets IHF-möte (IHF = International Hovawart Federation) avhölls under veckoslutet 13-15 oktober i Bisley, söder om London. Representanter för 14 länder var närvarande, och ytterligare 3 länder Italien, Ungern och Nord Amerika valdes in som fullvärdiga medlemmar i IHF detta år.

Som alltid avhandlas frågor av mera ”allmän karaktär” under första mötesdagen, och dag 2 fokuserar på hälso- och avelsfrågor.

Första dagens möte handlade till stor del om framtida strategier inom IHF, vilket var en mera konkret och detaljerad uppföljning av de diskussioner som påbörjades vid mötet 2011, och diskussionerna blev långa och kreativa.

Alla är överens om att IHF är en mycket värdefull och unik organisation vilken medger ett massivt utbyte av erfarenheter, avels- och sjukdomsdata samt annan relevant information mellan 17 medlemsländer, och genom att verka för att utöka antalet medlemsländer ytterligare blir informationsflödet ännu större, allt till gagn för rasen och en ökad avelsbas.

Även om antalet medlemsländer stadigt ökar väljer fortfarande vissa länder med relativt stor Hovawart population att stå utanför samarbetet, och ambitionen är att entusiasmera dessa länder att se en fördel med ett medlemskap i IHF. Under året har ett antal ”ambassadörer” från IHF haft kontakt med 9 icke medlemsländer i syfte att sprida goodwill kring IHF med ett relativt bra resultat, och dessa kontakter kommer att upprätthållas.

I syfte att skapa en ännu bättre goodwill och stärka IHF:s varumärke ytterligare tillsattes en arbetsgrupp ledd av Torsten L, bestående av delegater från Sverige, Canada, USA och Belgien.

Gruppen har i uppdrag att arbeta fram ett marknadsföringsmaterial för IHF organisationen, som också är användbart som ett gemensamt och enhetligt material för medlemsländerna.

Ambitionen för framtiden är hög, och målsättningen är att IHF skall upplevas som en kvalitetsstämpel för seriös Hovawart avel i Världen.

Nedan följer en kort sammanfattning av specifika punkter från vissa länder:

Belgien

Har fortfarande problem med att Kennelklubben delar ut CAC för rasens alla 3 färgställningar vid utställning, således 3 cert/kön vid varje utställning. IHF har tillskrivit FCI angående problematiken, och svaret härifrån är att FCI ansvarar för CACIB som alltid delas ut enligt FCI:s regler för rasen, således 1 CACIB/kön.

Landets lokala Kennelklubb ansvarar för CAC, och problemet ligger därmed här. IHF kommer att tillskriva Belgiska Kennelklubben och påtala problematiken.

Norge

Önskar införa genomfört MH med vissa särskilda krav i bedömningen istället för Korad som krav vid utlandsavel. Förslaget är i princip identiskt med Sveriges vilket antogs 2011, och godkändes enhälligt.

Sverige

Önskar diskutera hur de olika länderna ställer sig till insemination. Samtliga är överens om att med hänsyn till de långa avstånden ex. vis mellan syd- och nord Europa, bör man ha en flexibel syn. Mötets allmänna är att den tidigare regeln gäller, att om en tik genomfört en normal parning och födsel samt hane genomfört en normal parning bör insemination tillåtas.

Österrike

Föreslår att IHF certifikat fortsättningsvis bör delas ut även i form av ”reserv cert”.

Titeln IHF Champion erhålls efter 3 certifikat, men en IHF champion kan med dagens regler erhålla obegränsat antal certifikat. Med Österrikes förslag skulle därmed certet gå till den hund som erhåller reservcert i det fall vinnaren redan är IHF champion, således likställt med regelverket för CACIB.

Förslaget kommer att beredas och avhandlas vid nästa IHF möte.

Utlandsparning

Vid IHF mötet 2011 antogs regeln med max 3 parningar för hanhund vid utlandsavel, med en efterföljande utvärdering av avkomman före ev. ytterligare parning. Syftet var att undvika att vissa avelshanar används allt för frekvent. Regeln har ställt till en hel del problem, bl. a. till följd av att vissa hanar med god potential ”bokas upp” redan som unghundar, och är därmed ”låst” för ytterligare avel. När det sedan är dags för parning blir denna inte av pga. olika orsaker, och man missar i värsta fall att utnyttja en god nedärvare.

Rekommendationen är därför att återgå till de gamla reglerna med max 5 parningar, men att också kunna tillåta flera efter noggrann utvärdering och prövning.

Val av Vicepresidenter

Torsten Lundström (SE) och Sascha Bonde-Henriksen (DK) föreslogs och valdes enhälligt till Vicepresidenter för en tidsperiod av 4 år.

IHF Online Sjukdomsregister

Programmet är lanserat och många länder har lagt in komplett data. Dock återstår uppdatering av information från en del länder, och när denna är inlagd har medlemsländerna tillgång till en mycket omfattande information från samtliga IHF länder till gagn för avelsarbetet.

IHF:s nya fräscha hemsida är lanserad, och ett av syftena med denna är att varje land skall kunna administrera sin egen del inom en given ram för att på så sätt annonsera intressanta arrangemang.

Tyvärr tillåter inte tekniken detta, varför möjligheten till överflyttning till nytt Web hotell är under utredning.

IHF Spårhunds VM arrangeras 8 – 10 september 2013 i Österrike.

Planeringen är att Frankrike skall arrangera tävlingen 2014.

IPO VM för Hovawart kommer att arrangeras av Tyskland (RZV) under 2013, och vinnande ekipage direktkvalificerar till FCI IPO VM.

Mer information kommer att annonseras i tidningen och på hemsidan.

IHF Kommittén

IHF möte 2011

KORT SAMMANFATTNING AV  I H F – MÖTET  DEN  2 – 3 SEPTEMBER 2011.

Årets IHF-möte ägde rum i Skaerbaek, Danmark.

Dag 1 avhandlade diverse spörsmål inom de olika länderna, samt gemensamma arrangemang som Spår- och Lydnads VM.

Dag 2 ägnades som alltid åt avelsfrågor.

Sammantaget var det ett mycket positivt möte med huvudfokus på framtida mål och strategier för IHF.

IHF är en otroligt värdefull sammanslutning genom sitt utbyte av information och erfarenheter mellan samtliga medlemsländer.

Även om de flesta EU länderna är medlemmar i IHF är ett problem att vissa länder uteblir från en del av de årliga träffarna och inte heller lämnar uppgifter regelbundet om vad som sker inom landet. Vidare finns en del länder med ökande Hovawartpopulation som hittills valt att stå utanför IHF.

Det är naturligtvis till stor fördel för rasen om man kan bredda avelsbasen ytterligare genom ett samarbete med flera länder, och därför pågår ständigt ett “värvningsarbete” via IHF för att få med dessa länder.

Då många av medlemsländerna har fördjupade kontakter inom vissa aktuella länder fick delegaterna som gemensam uppgift att verka som ambassadörer för IHF genom att sprida IHF´s goodwill och därmed uppmuntra till ett bättre samarbete.

Ambitionen är att IHF ska bli en kvalitetsstämpel för seriös Hovawartavel i Världen, och ett arbete med att stärka “varumärket” IHF ytterligare kommer att påbörjas under året, (bl.a. med hjälp av representanter från Sverige), allt med syftet att bli en motpol till de uppfödare som vill producera Hovawartvalpar utan några krav på föräldradjuren.

Nedan följer en kort information om händelser i de olika länderna, samt information om de beslut som fattades.

POLEN: har stora problem till följd av att Polska Hovawartklubben blivit avstängd av deras Kennelklubb!

Detta till stor del pga av att dom inte hade insyn i alla beslut som Hovawartklubben arbetade med, men även till följd av att vissa uppfödare (vars avelsdjur inte uppfyllde kraven för utlandsavel) framfört klagomål till Kennelklubben. Nedläggning av klubben resulterade också i att Tyskland under en period stoppade all avel med polska hundar.

Ett intensivt arbete pågår för närvarande inom föreningen, och vi hoppas att Polen snart kan komma igen med en ”ny” Hovawartklubb.

BELGIEN: har problem med att deras kennelklubb delar upp rasen i 3 färgvarianter och kan därmed dela ut 6 cert på varje utställning.

Detta vill dom ha IHF´s stöd att ändra på.

ÖSTERRIKE: har en del kataraktfall och vill ha ÖGONSPEGLING SOM AVELSKRAV för utlandsavel. Efter diskussion antogs detta beslut enhälligt. Det fanns också ett tidigare IHF-beslut från 2003 på samma krav, men det är bara Finnland och Österrike som har efterlevt det. Naturligtvis måste en övergångsperiod tillåtas,  men om man fortsättningsvis är intresserad av att ha sin hund i utlandsavel så måste den således den vara ögonlyst.

SVERIGE: vill införa genomfört MH med vissa särskilda krav i bedömningen, istället för KORAD som krav för utlandsavel.

Beslutet antogs enhälligt.

För våra Svenska hundar gäller fortsättningsvis för utlandsavel förutom nuvarande hälsokrav, nedanstående mentalkrav: Genomfört MH, men hunden får INTE ha kryss i följande rutor:  1  i 1a, 1b,1c. 5  i 6b eller 6d.  1  i 7b.  5  i 7c. 5  i 8a. Ej heller 4 eller 5 i moment 10. Skott. Detta beslut gäller med omedelbar verkan.

TYSKLAND: rapporterade om ett unikt fall av Osteogenesis Imperfecta, som även kallas ”glass bone”. Alltså skelett som bryts lätt. Deras ZTP har ändrats. Dom upplevde att deras hundar var för passiva. Vilket inte den gamla testen visade riktigt. Därför har dom lagt till mer lek i 5 olika stationer. Numera samlar man in blodprov från alla valpar som registreras. Provet sparas för eventuella framtida behov av blodprovsanalyser.

ÖVRIGT

Fortfarande används en del avelshanar i vissa länder alltför frekvent, med många kullar som resultat. På mötet beslutades att en hanhund endast får användas 3 ggr till utlandsavel. Därefter ska avkommorna utvärderas, innan hanen eventuellt får användas ytterligare någon gång.

IHF:s nya databas för sjukdomsregistrering inom medlemsländerna är nu klar att använda, och all data är inlagd i realtid.

Varje land kommer fortsättningsvis att administrera sin “egen” data, och får också tillgång till en mycket omfattande information från övriga länder till gagn för avelsarbetet.

En del uppdateringsarbete återstår att göra för ländernas del, men inom några månader är allt klart.

IHF´s nya webbsida förevisades. Den generella informationen om IHF läggs in av web mastern, men varje land kommer därefter att administrera sin del av informationen.

Torsten rapporterade med ett fint bildspel om IHF SPÅR-VM för Hovawart 2010.

Kommande Spår VM

2011        Bergheim, Tyskland (ca 20 km väster om Köln) den 4/11 – 6/11

2012        Fyn, Danmark. 14/9 – 16/9.

2013        Österrike.

IHF Kommittén

 

Visit Us On FacebookCheck Our Feed