Inbjudan till IHF:s Lydnads VM i Tjeckien

Den 10 september kommer IHF:s Lydnads VM gå av stapeln i Tjeckien. Sverige skickar 2 ekipage som sponsras med vardera 1000 kr var.
Vill du delta? Mejla då in 3 resultat från dina starter i Elitklass lydnad under 2016. De 2 som får åka och representera Sverige är de 2 som har det högsta snittpoängen på sina 3 resultat.

Vi vill ha din anmälan till tavling@hovawartklubben.se allra senast den 10/8.

Vid frågor om Mästerskapet så vänd er till Torsten Lundström
Mejl: hoffe2@telia.com
Mob: 0708-35 51 54

WC-IHF-OB-2016-en-1

REFERAT FRÅN IHF-MÖTET 2015

Årets IHF-möte (IHF = International Hovawart Federation) avhölls under veckoslutet
11-13 september i närheten av Pisa i Italien, och representanter för 15 medlemsländer var närvarande vid mötet. Även detta år medverkade representanter för tyska HZD (Hovawart Zuchtgemeinschaft Deutschland) vid mötet som gäster, och likaså representanter för HC (Hovawart Club e.V.) vilken är en tysk mindre rasklubb som varit verksamma i Nord Tyskland i ca 30 år.

Som alltid avhandlas frågor av mera ”allmän karaktär” under första mötesdagen, och dag 2 fokuserar på hälso- och avelsfrågor.
Nedan följer ett sammandrag av de frågeställningar som behandlades under de båda mötesdagarna.

Motion Nederländerna
I Holland finns nu 3 olika rasklubbar godkända av huvudorganisationen ”Raad van Beheer” vilket naturligtvis upplevs som ett problem i ett land med en så liten Hovawart population. Hovawart Club of Netherlands (HCN) som är den ursprungliga klubben och den som alltid deltagit vid IHF möten önskar med anledning av problematiken införa stärkta inträdeskrav utöver de som redan föreligger för nybildade klubbar/länder för att bli medlem i IHF.

Då det finns ett tidigare beslut i IHF: strategidokument om att tvärt om förenkla för nya organisationer/länder att bli medlem i IHF är detta inte helt enkelt.

Det tillsattes därför en arbetsgrupp bestående av Kirsten Wesche DE, Tapio Eerola FI och Elisabeth Kapsch AT för att se över denna fråga, och presentera ett förslag vid nästa möte.

Motion Belgien
Belgien önskar att vissa ”enklare” beslut kan avhandlas via mail under ett pågående verksamhetsår, och inte enbart under de årliga IHF möten. På detta sätt kan tid vid mötena avsättas för andra diskussioner. För att utvärdera vilka ”teman” som kan beslutas kring enligt motionen, uppdrogs till ovanstående arbetsgrupp att utarbeta ett förslag till nästa möte.

Motioner Österrike
1- Önskemål om utdelande av IHF reserv certifikat (samma system som för reserv Cacib) har åter tagits upp av Österrike, och denna gång på ett domarmöte i RZV. Man rekommenderades här att föra upp frågan inom IHF ytterligare en gång.

Efter diskussioner för- och emot beslutades med 11 röster mot 4 att nuvarande regler fortsatt gäller och att reserv certifikat inte kommer att utdelas.

2- Önskemål om att riktlinjerna för erhållande av IHF certifikat respektive IHF championat ses över och uppdateras. Idag kan enligt motionen vissa parametrar i regelverket upplevas otydligt, med risk för felaktig tolkning av regelverket.

Ny layout på Certifikat och Championat införs från januari 2016, och nya uppdaterade texter införs på certifikat och hemsida.

Det beslutade även att länderna med början 2016 ska rapportera vilka hundar som erhållit IHF certifikat efter varje enskild utställning på en särskilt framtagen blankett, vilken även ska undertecknas av aktuella domare.

3- Till följd av feltolkning av regelverket för certifikat har en hund tilldelats IHF certifikat vid en utställning i Österrike, utan att vara berättigad till detta. Frågan är dock löst och certifikatet har återkallats utan problem.

Denna motion handlade om att förtydliga vissa riktlinjer, men återkallades eftersom frågan redan blev utredd i motion nummer 2.

Ny medlemsorganisation
Efter 2 års medverkande vid IHF mötet som gäster har ansökan från HZD om tillfälligt medlemskap inkommit under året. Samtliga handlingar som krävs har presenterats.

Ansökan röstades igenom enhälligt.

Ny styrelsemedlem
Generalsekreterare Brigitte Eckert avtackades efter 14 års förtjänstfullt arbete inom IHF organisationen, och till ny sekreterare utses Susanne Hagmann från Österike. Susanne har varit aktiv inom rasen sedan 1996, är uppfödare av rasen sedan 2002 och är framgångsrik aktör inom Lydnads- och Bruksarbete.

”Fullt” IPO VM för Hovawart
Peter Thomé (president IHF & RZV) informerade om RZV:s arbete med det planerade IPO VM 2015 för Hovawart. Enbart 7 ekipage var anmälda trots förlängd anmälningstid, och förutom 4 Tyska ekipage kom 1 från Österrike, 1 från Tjeckien samt 1 från Sverige. Detta låga deltagarntal medförde att tävlingen tyvärr fick ställas in, dels för att så få tävlande inte ansågs vara tillräckligt för ett IPO VM, och dels för att huvudsponsorn drog sig ur till följd av att arrangemanget helt enkelt blev för litet.

RZV satsar dock på att genomföra tävlingen under 2016, och ber delegaterna att verka för att fler tävlande från utlandet anmäler sig.

IHF:s hemsida
Diskussion fördes kring ländernas ”utnyttjande” av möjligheterna kring IHF:s hemsida, och den relativt låga frekvensen av att publicera intressanta arrangemang.

Vissa menar att man är aktiva på sina lokala hemsidor och helt enkelt glömmer bort att publicera även på IHF sidan, och vissa anser att det helt enkelt är för krångligt och att man inte riktigt förstår tekniken.

Hemsidan har årligen ca 34, 000 besökare och ca 1,1 milj. sidvisningar och är därför ett mycket intressant media att nå ut i med sitt budskap kring rasen, och samtliga har naturligtvis en positiv inställning till detta.

För att underlätta för länderna bestämdes att Torsten Lundström (Sverige) tar rollen som ”redaktionell web master”, och man kan skicka sina bidrag till honom för publicering på hemsidan.

Vidare pågår översättning och uppdatering av den Engelska versionen av hemsidan med kompletta texter då en del information här är på Tyska idag, och likaså byte av domän för en snabbare hemsida med färre driftstörningar.

IHF Spår VM (IPO FH)
-Tjeckien informerar om Spår VM 2014 som genomfördes den 7-9 november i Horažďovice i södra Tjeckien. 13 ekipage från 6 länder deltog varav 1 ekipage från Sverige genom Carina Jonsson. Vann gjorde Ute Andric från Tyskland med Hiska vom Negro Lobo, tätt följd av (veteranen i sammanhanget) Miroslav Pospisil från Tjeckien med Cindy von Phillipsdorf.

  • Sverige informerade om Spår VM 2015 som egentligen skulle arrangerats i Frankrike men som fick övertas av Sverige eftersom det uppstått diverse problem hos den ursprunglige arrangören. Tyvärr gick det inte att få marker via försvaret som alltid varit behjälpliga tidigare, och anledningen var att man helt enkelt inte längre lånar ut marker till annat än militära ändamål. Trots idogt sökande av alternativa marker hos godsägare m.fl. lyckades man inte få de markarealer som krävs, och av denna anledning måste Spår VM tyvärr ställas in detta år.

Kommande Spår VM
2016              Frankrike
2017              Slovakien
2018              Italien

Kommande IHF Möte
2016              Tjeckien & Slovakien i ett samarrangemang då båda länderna firar 30-års jubileum i sina föreningar.
2017              Sverige
2018              Frankrike
2019              Holland & Belgien i ett samarrangemang
2020              Finland

Det föreslogs att Tyskland arrangerar mötet 2022 i ett samarrangemang mellan RZV & HZD då man firar 100 års jubileum inom Hovawartavel.

Statistik
Vid varje IHF-möte lämnar varje medlemsland statistik bland annat över vilka uppfödare som haft kullar och vilka hundar som erhållit IHF-cert vid utställningar.

Från Sverige presenterades i år följande statistik över antal kullar och för ögonlysning:

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Födda valpar 149 149 177 129 129 126 69
Antal kullar 23 23 24 16 19 17 12
Blonda 18 15 35 22 17 26 10
Svarta med tecken 113 116 102 80 96 89 42
Svarta 18 18 40 27 16 11 17

Ögonlysningar Sverige 2014-01-01 – 2015-09-01

S49325/2007 Swedehof’s Biarritz T 2007-06-27 2014-01-17 Öga UA
SE51609/2011 Bodiel Vom Löwenherz T 2011-06-06 2014-01-17 Öga UA
S66572/2005 Chefka’s Way To Go H 2005-10-24 2014-02-12 Öga UA
S34333/2009 Hässlehoffs Timon-Samoason H 2009-05-01 2014-03-26 Öga UA
S51242/2006 Mytologins Prisma I T 2006-07-30 2014-05-22 Öga UA
SE46390/2011 Elita Vom Scherpfer Häusel T 2011-05-11 2014-05-24 Öga UA
SE38853/2012 Siljanhof’s Elusive-Ero H 2012-05-11 2014-09-11 Öga UA
SE28524/2011 Helga Vom Julienhof T 2011-01-15 2014-12-09 Öga UA
S20946/2007 Lintrollets Ögonsten H 2007-02-10 2015-04-13 Öga UA
S34336/2009 Hässlehoffs Zazu-Samoadotter T 2009-05-01 2015-04-14 Öga UA
S34587/2006 Corallrevets Faramir H 2006-04-25 2015-07-03 Öga UA
SE27697/2013 Thilwhil’s Impa T 2013-03-29 2015-08-19 Öga UA

Liknande statistik finns från samtliga medlemsländer. Från några länder finns även medlemstidningar och annat informationsmaterial. Är du intresserad av någon speciell fråga är du välkommen att höra av dig för mer information.

Vid årets möte framkom att antalet kullar minskar i de flesta av länderna, medan det i vissa länder märks ett ökat intresse för rasen. I exempelvis Tyskland som har den största populationen har antalet kullar nu minskat för tredje året i rad.

Från Tyskland informerades om att man där ser ett behov av att exteriört beakta att hundarna har korrekta svansar. För tysk avel har man därför beslutat att om en hund inte har en helt korrekt svans ska den paras med en hund som har en korrekt svans.

En annan nyhet är att tyska hanar röntgade med B-höfter numera är godkända för av avel.

En utförlig redovisning om ett pågående projekt i Italien om Degenerativ Myelopati genomfördes av Professorerna med. vet. Gualtiero Gandini och Fabio Gentilini.

Även om man kommit en bra bit på vägen inom forskningen kan konstatetars att det fortfarande behövs mer kunskap om sjukdomen. Forskning pågår och förhoppningsvis kommer man snart att få ökad kunskap om denna allvarliga sjukdom.

För att kunna ställa diagnos måste andra sjukdomar som ger liknande symptom som DM kunna uteslutas. Flera olika metoder behöver därför användas för att kunna säkerställa diagnos. I Italien finns ett nytt test sedan i juni, men tester är fortfarande bara en del av en helhetsbedömning.

Mer information kommer att följa kontinuerligt.

IHF-Kommittén
Torsten Lundström och Helena Berlin

REFERAT FRÅN IHF-MÖTET 2014

Årets IHF-möte (IHF = International Hovawart Federation) avhölls under veckoslutet 5-7 september i Wiehl i Tyskland, och representanter för 15 medlemsländer var närvarande vid mötet. Även detta år medverkade representanter för tyska HZD (Hovawart Zuchtgemeinschaft Deutschland) vid mötet som gäster, och likaså representanter för HC (Hovawart Club e.V.) vilken är en tysk mindre rasklubb som varit verksamma i Nord Tyskland i 30 år. Båda gästerna uttalade ett stort intresse av att ingå i IHF i framtiden, vilket är glädjande med tanke på det stora antalet Hovawart inom framförallt HZD.  I samband med IHF-mötet arrangeras alltid IHF Lydnads VM, och vi kan glädja oss åt en hedrande silverplacering tack vare Susanne Ortmanns som tillsammans med Bergenhovs Edie endast var 10 poäng från segern.

20140906_135510

 

 

 

 

Som alltid avhandlas frågor av mera ”allmän karaktär” under första mötesdagen, och dag 2 fokuserar på hälso- och avelsfrågor.

Belgien

Problematiken i Belgien med att Hovawart bedöms var för sig i de tre olika färgställningarna vid nationella utställningar kvarstår, och upprepade försök att påverka Belgiska Kennelklubben från såväl IHF som Belgiska Hovawartklubben har hittills varit fruktlösa. RZV kommer nu i egenskap av rasens hemland att tillskriva FCI och begära att ett förtydligande införs i rasstandarden i form av ett tillägg ”De tre färgställningarna Svart/Blond/SMT skall bedömas samtidigt i respektive klass”. Detta är dock en lång process men arbetet har påbörjats. Det kan i sammanhanget konstateras att detta ”fenomen” förekommer även inom ett antal andra raser i flera olika länder. I Tjeckien gjordes ett försök av den lokala Kennelklubben att införa bedömning av Hovawart i de 3 olika färgställningarna, men detta stoppades framgångsrikt av rasklubben.

Nederländerna

I Nederländerna har under året bildats ytterligare 2 nya rasklubbar för Hovawart vilka nyligen godkänts av huvudorganisationen ”Raad van Beheer”, och enligt Hollands representanter vid mötet håller ytterligare 1 rasklubb på att bildas. Detta är naturligtvis en besvärlig situation i ett land med en så liten Hovawart population.

Fadderverksamhet

Arbetet med att knyta kontakter med länder som hittills valt att stå utanför IHF organisationen fortgår, och syftet är att försöka påverka dessa länder att ingå i gemenskapen och det internationella arbetet för rasen.  De flesta av de aktuella länderna har dock en väldigt liten Hovawart population, och har oftast ingen organiserad verksamhet vilket gör det svårt. Slovenien som har en relativt stor population är dock väldigt nära nu i sitt arbete att bilda en rasklubb, och kommer på sikt att ansöka om medlemskap i IHF.

IHF Hemsida

Diskussioner om IHF:s hemsida fördes, och man önskar att flera länder än vad som nu är fallet publicerar information om sina arrangemang. Det påtalades att den nya IHF logotypen fritt kan användas av IHF länderna för PR syften ex. vis till trycksaker och kläder.  Skötseln av hemsidan diskuterades likaså, och det kan konstateras att denna inte har uppdaterats rent funktionsmässigt under lång tid och publicering av material (som ligger utanför ländernas egen publiceringsmöjlighet) har varit bristfällig det senaste året. Frågan om byte av web master har varit uppe vid flera tillfällen under det gångna året.

”Redaktörens anmärkning” Efter mötet har det beslutats att web mastern för Svenska Hovawartklubbens hemsida Ulf Dehn tar över ansvaret för IHF:s hemsida från oktober 2014 vilket redan annonserats till medlemsländerna.

Statistik om speciella händelser inom aveln i medlemsländerna

– Danmark:  Redovisar 1 fall av DM (Degenerativ Myelopathie). Man har problem med att det finns väldigt få aktiva avelhanar för närvarande i Danmark.

– Finland: 170 valpar har fötts under 2014. För övrigt inget att speciellt att rapportera.

– Frankrike: Endast 1 av 10 parningar resulterade i en kull. För övrigt inget att rapportera.

– England: Fyra Hovawart importerade under 2014, och endast 2 födda kullar.

– Italien: Det finns ett 30-tal uppfödare i landet men man upplever problem till följd av att många avlar utanför klubben, och avkomman används sedan i fortsatt avel. Italienska Hovawartklubben har till följd av detta bett Kennelklubben att vidta åtgärder.

– Slovakien: Redovisar 136 födda valpar under året, och har för övrigt inget att raspportera.

– Tjeckien: Redovisar 49 födda kullar hittills under 2014.

– Österrike: Redovisar 79 födda valpar, och för övrigt inga speciella händelser att rapportera.

– Norge: 3 kullar hittills, och ytterliga 2 kullar väntas under året.

– Nord Amerika: Har än så länge en liten population Hovawart, men rasen är på frammarsch sakta men säkert. Redovisar 3 födda kullar med 18 valpar totalt.

– Sverige: Informerar om att det 2013 föddes 126 valpar, vilket är ungefär lika många som det bruka vara. Under 2014 har det fram till den 28 augusti dock bara fötts 42 valpar. Eftersom det är några kullar på gång kan förhoppningsvis det låga födelsetalet rätta till sig något.

– HC, Tyskland: Man upplever att Laryngeal Paralys förekommer oftare inom rasen nuförtiden, och anledningen till detta tror man beror på den ökande livslängden för rasen.

– HZD, Tyskland: Redovisar ca 350 födda valpar under året, och inga speciella problem förekommer inom rasklubben.

Föredrag av Dr. Ina Pfeiffer om forskningsprojekt Degenerativ Myleopati (DM)

Degenerativ Myleopati (DM) är en svår och allvarlig sjukdom som medför stora konsekvenser för drabbade hundar. Sjukdomen har en komplex nedärvning och det finns ett stort behov av mer kunskap. Fortsatta vetenskapliga studier är nödvändigt men även teknik och tester behöver utvecklas mer. Flera forskningsprojekt pågår, bland annat ett i italienska Bologna. Resultat därifrån kommer förmodligen att kunna presenteras i början av nästa år.

Kommande arrangemang

  • IHF Spår VM 2014: Tjeckien arrangerar årets tävling 7-9 september i Horažďovice ca 10 mil söder om Prag. Domarna kommer från Tjeckien respektive Slovakien, och 12 ekipage är anmälda.
  • IHF Spår VM 2015: Tävlingen arrangers av Sverige under september månad och förläggs till södra delarna med tanke på de goda transportmöjligheterna för tillresande från mellan Europa.
  • IHF Spår VM 2016: Tävlingen arrangeras av Frankrike
  • IHF IPO-WM 2015: Arrangeras av RZV i ”Kropp” i norra delen av Tyskland. Titeln IHF World Champion utdelas endast i klassen IPO 3, men även IPO 2 & 1 hundar kan anmälas. Mer information anslås på hemsidan efter hand.
  • IHF möte 2017: Kommer att arrangeras av Sverige under september månad.

Övrigt

Hur man ska få fler medlemmar men även medlemmar att stanna kvar i föreningarna är en gemensam fråga för alla länder. För importerade hundar är ägarna svåra att fånga upp eftersom inte alla hundar registreras om i det nya landet. Det är därför önskvärt att alla uppfödare vid export informerar valpköpare om andra länders Hovawartklubbar.

IHF Kommittén

Visit Us On FacebookCheck Our Feed